Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

B

Bentosa organismi

Ūdenstilpes dibenā dzīvojoši organismi.

Bioakumulācija

Vielas uzkrāšanās dzīvajā organismā, kuru parasti nosaka vielas hidrofobums.

Biocenoze

Augu un dzīvnieku kopa, kas dzīvo vidē ar vienveidīgiem dzīves apstākļiem (biotopā).

Bioģeocenoze

Augu, dzīvnieku un citu organismu kopa, kas apdzīvo noteiktu vidi ar samērā vienveidīgiem dzīves apstākļiem un mijiedarbojas ar to.

Bioindikators

Organisms, kas uzkrāj audos piesārņojošās vielas tā, ka to koncentrācijas vai izmaiņas dzīvajā organismā ļauj novērtēt vielas koncentrāciju vidē un tās iedarbības raksturu.


Biomasa

Masas vienībās izteikts dzīvo organismu daudzums uz vienu virsmas platības vai ūdens tilpuma mērvienību.

Biosfēra

Zemes sfēra, kurā pastāv dzīvība.

Biotops

Vide, kur augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem ir samērā vienveidīgi dzīves apstākļi.


Bīstamība

Vielai, fizikālam faktoram vai situācijai piemītoša raksturīga īpašība, kas pie noteiktiem nosacījumiem var nodarīt ļaunumu.


Bīstamības apzināšanās

Iespējamo briesmu identificēšanas un potenciālo seku noteikšanas process.


Page:  1  2  (Next)
  ALL