Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

B

Bioģeocenoze

Augu, dzīvnieku un citu organismu kopa, kas apdzīvo noteiktu vidi ar samērā vienveidīgiem dzīves apstākļiem un mijiedarbojas ar to.

Bioindikators

Organisms, kas uzkrāj audos piesārņojošās vielas tā, ka to koncentrācijas vai izmaiņas dzīvajā organismā ļauj novērtēt vielas koncentrāciju vidē un tās iedarbības raksturu.


Biomasa

Masas vienībās izteikts dzīvo organismu daudzums uz vienu virsmas platības vai ūdens tilpuma mērvienību.

Biosfēra

Zemes sfēra, kurā pastāv dzīvība.

Biotops

Vide, kur augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem ir samērā vienveidīgi dzīves apstākļi.


Bīstamība

Vielai, fizikālam faktoram vai situācijai piemītoša raksturīga īpašība, kas pie noteiktiem nosacījumiem var nodarīt ļaunumu.


Bīstamības apzināšanās

Iespējamo briesmu identificēšanas un potenciālo seku noteikšanas process.

Briesmas

Tāds iespējams notikums, kura norisē tiek nodarīts ļaunums (radīti zaudējumi): kaitējums veselībai, īpašumam vai videi.


D

Deklarācija

Vispārējs oficiāls nodoma paziņojums vai vadlīniju projekts. Daudz vājākas prasības nekā līgumam.


Deva

Vielas daudzums, ko dzīvais organisms saņem noteiktā laika vienībā un kas izraisa toksisku iedarbību.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL