Topic outline

 • General

  Programmas anotācija
  Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu profesionālajā izglītībā iesaistītajiem skolotājiem profesionālās angļu valodas kursa izstrādei un īstenošanai mācību procesā. Nodarbībās tiks piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi studējošo vajadzību analīzes veikšanai, vajadzību analīzei atbilstošu mācību kursu izveidei, autentisku materiālu izvēlei un izvērtēšanas kritēriju izstrādei.
  Programmas mērķis:
  Pilnveidot angļu valodas kā svešvalodas skolotāju profesionālo meistarību angļu valodas mācību kursu izstrādē un esošo kursu programmas pilnveidē, kas balstīta uz studējošo vajadzību analīzi, izvirzīto sasniedzamo mērķu realizēšanu, mācību materiālu izveidi, stratēģijām un metodēm racionālam mācību stundas laika izlietojumam, studējošo patstāvīgā darba plānošanai un inovācijām profesionālās svešvalodas mācību metodikā.
  Plānotie rezultāti:
  Sekmīgi apgūstot programmu, pedagogi būs:
  • aktualizējuši un pārdomājuši esošās problēmas profesionālās izglītības angļu valodas kā svešvalodas apguves organizēšanā un to risināšanas iespējas;
  • pilnveidojuši prasmes izstrādāt, pilnveidot un īstenot profesionālās angļu valodas kursu profesionālajā izglītībā atbilstoši Valsts izglītības standartiem un izglītības situācijai;
  • izvērtējuši iespējas plānot, realizēt un izvērtēt mūsdienu prasībām un studējošo vajadzīgām atbilstošas mācību stundas, izmantojot efektīvas mācību metodes un mācību līdzekļus;
  • apguvuši prasmi veidot mācīšanos veicinošu vidi, motivēt studējošos mācīties radoši;
  • apguvuši prasmi atlasīt un/vai sagatavot mācību materiālus un līdzekļus, atbilstoši studējošo valodas līmenim un individuālām īpatnībām;
  • pievērsuši uzmanību jaunākajām metodēm un informāciju un komunikāciju tehnoloģijām;
  • spējīgi konkrētajā situācijā izmantot apkopotos pieredzes materiālus, kā arī spēs izstrādāt savus materiālus.
 • Topic 1

  Es kā profesionālās svešvalodas skolotājs,

  profesionālā svešvaloda un vajadzību izvērtējums.

  Angļu valoda vispārējiem akadēmiskiem mērķiem un angļu valoda profesionāliem akadēmiskiem mērķiem.

  Profesionālās angļu valodas raksturojums, tās lietotāji, definīcija. Vajadzību analīzes nozīme profesionālajā angļu valodā. Vajadzību analīze, tās nozīme. Dažādās studējošo vajadzības, vēlmes un mācīšanās pieredze. Vajadzību analīzes galvenie avoti. Datu vākšanas metodes un rezultātu izvērtēšana.

  Overall objectives of the module:

  • to give the participants the opportunity to learn about the need and emergence of English for Specific Purposes and its future development;
  • to activate the participants’ knowledge and understanding of needs analysis and its application in their teaching environment.

  The expected outcome:

  the participants

  • will have raised awareness of the concept of ESP;
  • will have promoted their expertise in different ways of analysing the learners’ needs;
  • will be able to apply their knowledge in practise by doing the needs analysis;
  • will have developed competence in evaluating and planning a syllabus according to learners’ needs.
 • Topic 2

  Kursa mācību plāns un programma.

  Mācību kursa plānošanas parametri. Dažādas pieejas kursa satura plānošanā, to raksturojums un galvenie principi. Kursa programmas sastāvdaļas. Kursa programma un plāns.

  Overall objectives of the module:

  • To develop teachers’ understanding about the philosophical and theoretical assumptions that lie behind syllabus design.
  • To provide guidelines how to design a syllabus in a chosen professional area and to critically evaluate it.
  • To assist teachers in preparing syllabi based upon needs analyses and the students’ professional field.

  The expected outcome:

  • Teachers will develop an understanding about the main elements of syllabus design
  • Teachers will have skills to evaluate critically their own syllabus with reference to different approaches to syllabus design
  • Teachers will develop a competency to design syllabi, based upon the needs analyses and the students’ professional field.
  • Teachers will develop skills needed for the curriculum and syllabus design by doing an ESP course design project on content level.
 • Topic 3

  Uz kompetenci balstīta profesionālā izglītība.

  Izpratnes veidošana par izglītību, kas balstās uz kompetencēm, tās atspoguļojums dokumentos un mācību materiālos. Mācību rezultāta un mērķu formulēšana.

  Overall objectives of the module:

  • To understand the role of CBET in developing real-life skills;
  • To introduce the idea of CBET, its concept and topicality in relation to vocational education;
  • To show how CBET can be implemented at school or through developing materials;
  • To provide guidelines how to define learning outcomes and objectives;
  • To apply the acquired knowledge in practice. 
  The expected outcomes:
  • Teachers will have raised awareness of the concept Competency-based education and training;
  • Teachers will have developed understanding of the way the CBET ideas can be implemented in the study process;
  • Teachers will be able to apply their knowledge in professional activity.

 • Topic 4

  Mācību stundas plānošana.

  Stundu veidi, stundas pamatelementi, stundu plānošanas veidi, labas stundas kritēriji, stundu analīze.

  Overall objectives of the module

  • To understand the role of lesson planning in the study process
  • To introduce elements of a lesson plan
  • To describe different lesson types
  • To introduce features of a good lesson
  • To provide practical work in lesson planning.

  The expected outcome

  • Teachers will develop an understanding about the elements of a lesson and will successfully use them
  • Teachers will have obtained information about different types of lessons
  • Teachers will be familiarized with the features of a good lesson.

 • Topic 5

  Mācību materiāli un to izvērtējums.

  Mācību materiālu izveides mērķis. Skolotāja veidoti mācību materiāli. Mācību materiālu izvērtēšanas kritēriji. Mācību materiālu adaptēšana, mācību materiālu izstrāde.

  Overall objectives of the module:

  • to understand the concept of materials design
  • to analyse teachers' developed and selected materials
  • to discuss ctiteria for materials' evaluation
  • to provide practical work in materials' adaptation.

  The expected outcome:

  • Teachers will be familiarized with the notion materials design
  • Teachers will analyse and evaluate the materials used in their lessons
  • Teachers will differenciate the genres
  • Teachers will develop materials for different learning environments.


 • Topic 6

  Vērtēšana

  Vērtēšanas mērķi, vērtēšanas veidi un formas, studējošā darba novērtējums, dažādi testēšanas veidi. Kritēriji labam testam, alternatīvie vērtēšanas veidi. Kursa izvērtēšana. Kā profesionālās angļu valodas kursi var tikt izvērtēti. Kas ir iesaistīts izvērtēšanā? Cik bieži ir jāveic izvērtēšana?

  Overall objectives of the module:
  • to understand the role of assessment in the study process
  • to differentiate testing and assessment
  • to introduce types and methods of assessment
  • to provide practice in testing different language skills
  • to accent the importance of self-assessment
  The expected outcome:

  • Teachers will develop understanding about testing and assessment
  • Teachers will have skills to evaluate critically their own methods of assessing their students
  • Teachers will differentiate types of tests
  • Teachers will have acquired self-assessment skills