Cenas elastības grafiskā noteikšana

Vienkāršības labad pieprasījuma grafiskajam attēlojumam izvēlas nevis līkni, bet taisni (3.2.2. attēls). Šāds pieņēmums nesamazina analīzes precizitāti, jo katrai līknei katrā tās punktā var novilkt pieskari.

Ja cena samazinās no P1 uz P2 par ΔP =AF, pieprasījums pieaug no q1 uz q2 par lielumu Δq =FB. Izmantojot izteiksmi (3.2.1), var uzrakstīt šādu vienādojumu:


(3.2.3) (3.2.3).


Tā kā GMA un AFB ir līdzīgi trīstūri, tad


(3.2.4)             MA/GM=FB/AF.


Ievietojot attiecības FB/AF izteiksmi (3.3.6) vienādojumā (3.3.5), iegūst


(3.2.5) (3.2.5).3.2.2.

3.2.2. attēls. Cenas elastības grafiska noteikšana


Ievērojot proporcionālo nogriežņu īpašību,

(3.2.6)           OM/GM=AK/AG.


Tāpēc cenas elastība epc=AK/AG. Tātad pieprasījuma taisnes gadījumā cenas elastība mērījuma punktā ir vienāda ar pieprasījuma taisnes nogriežņu AK un AG attiecību. Tas nozīmē, ka dilstošas lineāras pieprasījuma taisnes gadījumā nevar noteikt preces pieprasījuma cenas elastību kopumā visai taisnei, bet to var noteikt pieprasījuma taisnes kādam konkrētam punktam. Elastība pieprasījuma taisnes dažādos punktos mainās.

Izmantojot pieprasījuma taisni, cenas elastības īpašības var uzskatāmi parādīt arī grafiskā veidā koordinātu plaknē (3.2.3. attēls). Šī diagramma rāda, ka cenas elastībai atbilst nozīmes starp 0 un ∞. Attēlā redzams, ka, jo augstāka ir preces cena, jo lielāka ir arī elastība un līdz ar to lielāka ir arī cenas ietekme uz preces pieprasījumu. No krustpunkta G ar ordinātu asi līdz punktam B pieprasījums ir elastīgs (|epc|>1). Jo apskatāmais punkts atrodas tuvāk punktam G, jo pieprasījums ir elastīgāks. Pieprasījuma taisnes P un ordinātu ass krustpunktā G elastība ir bezgalīgi liela.

No viduspunkta B līdz krustpunktam ar abscisu asi K pieprasījums ir neelastīgs (|epc|<1). Jo apskatāmais punkts atrodas tuvāk punktam K, jo pieprasījums neelastīgāks. Pieprasījuma taisnes P un abscisu ass krustpunktā K elastība ir vienlīdzīga ar 0.

3.2.3.


3.2.3. attēls. Cenas elastība3.2.4.

3.2.4. attēls. Cenas elastību vienādība, ja ir paralēlas pieprasījuma līknes


Apskatīsim vēl dažas elastības īpašības, kuras nosaka pieprasījuma taisnes izvietojums koordinātu plaknē. Pārbīdot pieprasījuma funkciju no D0 uz D1
(3.2.4. attēls), vienādas cenas elastības atrodas no 0 punkta vilktu taišņu 0A1; 0B1; 0C1 krustpunktos ar pieprasījuma taisnēm D0 un D1, t.i.,


       3_formula_5.

Ja pavērš pieprasījuma taisnes D0, D1 un D2 uz punktu V (3.2.5. attēls a), visu ordinātu asij paralēli novilktu taišņu krustpunktos ar šīm pieprasījuma taisnēm elastība ir vienāda


     3_formula_6.


Ja pavērš uz punktu T (3.2.5. attēls b), visu abscisu asij paralēli novilktu taišņu krustpunktos ar šīm pieprasījuma taisnēm elastība ir vienāda


         3_formula_7.3.2.5.


3.2.5. attēls. Cenas elastības vienlīdzība, ja pieprasījuma taisnes ir vērstas uz vienu punktu


Cenas elastības lielumu visvairāk ietekmē aizstājējpreču pieejamība un preču aizstājamības pakāpe. Piemēram, ja akmeņogļu cena pieaug, tad to viegli var aizstāt ar citu kurināmā veidu, piemēram, malku. Šajā gadījumā pieprasījums ir elastīgs. Turpretī, ja paaugstinās dabasgāzes cena, tad pieprasījums ir neelastīgs, jo dabas gāzi tās ekspluatācijas ērtuma dēļ, ir grūti un bieži vien arī nav racionāli aizstāt ar citu kurināmā veidu. Ieskatam dažādu preču cenas elastības ASV ir apkopotas 3.2.2. tabulā.

Elastība īsā laikā ir atšķirīga no elastības ilgā laikā. 3.2.2. tabulā redzams, ka vairākumam preču un pakalpojumu cenas elastība ilgā laika posmā ir lielāka nekā īsā laikā. Dažām precēm šīs izmaiņas ir sevišķi lielas. Piemēram, tabakas izstrādājumiem (0,46-1,89), mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņam (0,13-1,89), radio un televizoru remontam (0,47-3,84), porcelāna un stikla traukiem (0,87-3,67), tualetes piederumiem (0,20-3,04). Elastība īsā laikā ir lielāka par elastību ilgā laikā tikai nedaudzām precēm. Piemēram, ūdenim (0,20-0,14), automobiļu remontam (0,40-0,38). Elastības pieaugums ilgā laikā izskaidrojams ar to, ka parasti cilvēki dārgām precēm atrod aizstājēju. Piemēram, elektroenerģijas patērētājs nevarēs ātri reaģēt uz elektroenerģijas tarifu pieaugumu. Taču ilgā laikā tas var iegādāties sadzīves elektriskās ierīces, kuras patērē mazāk elektroenerģijas, vai arī aizstāt elektriskās ierīces ar cita veida ierīcēm, piemēram, elektrisko krāsni vai plīti aizstāt ar gāzes krāsni vai plīti. Protams, ar nosacījumu, ka gāzes lietošana izmaksā lētāk par elektroenerģijas lietošanu.

Cenas elastība vienai un tai pašai precei dažādos tirgos ir atšķirīga. Piemēram, dabasgāzes pieprasījuma cenas elastība ir dažāda: ASV tā ir 2,1 (3.2.2. tabula), bet Vācijā 1,64.

3.2.2_tab

3.2.2. Cenas elastība ASV.