Cenas elastība

Ja ir normāla pieprasījuma reakcija, pieprasījuma līknei ir negatīvs kāpums, proti, apskatāmās preces cenas un preces pieprasījuma pārmaiņas ir pretējas un to attiecība Δqp/ΔP ir negatīva, līdz ar to arī cenas elastība epc ir negatīva. To var aprēķināt ar šāda vienādojuma palīdzību:


(3.2.1)  (3.2.1),


Gadījumos, kad lielumu relatīvās pārmaiņas ir lielas, elastības aprēķinam izmanto loka elastības formulu:


(3.2.2)  (3.2.2),


kur

P1 – sākotnējā cena;

P2 – mainītā preces cena;

q1 – sākotnējais preces pieprasījums;

q2 – mainītais preces pieprasījums.


Izmantojot iepriekšējā piemēra datus, elastība ir

3_formula_4

Preces pieprasījumu ar cenas elastības palīdzību var vērtēt šādi:

  1. ja |epc|>1, pieprasījums ir elastīgs. Tas nozīmē, ka pieprasījuma pieaugums (samazinājums) procentos apsteidz cenas samazinājumu (pieaugumu) procentos.

  2. ja |epc|<1, pieprasījums ir neelastīgs. Tas savukārt nozīmē, ka cenas samazinājums (palielinājums) procentos apsteidz pieprasījuma pieaugumu (samazinājumu) procentos.

  3. ja |epc|=1, pieprasījums ir neitrāls, jo cenas samazinājums (pieaugums) par vienu procentu izraisīs arī pieprasījuma palielināšanos (samazināšanos) par vienu procentu.


3.2.1.


3.2.1. attēls. Pieprasījuma līknes, kurām elastība katrā tās punktā ir vienāda


Cenas elastība parasti katrā pieprasījuma līknes punktā ir dažāda. Taču ir trīs atsevišķi gadījumi, kad elastība katrā līknes punktā ir vienāda. Krustpunktā A ar abscisu, kā arī visos pieprasījuma taisnes punktos, ja tā ir paralēla ordinātu asij, elastība ir vienlīdzīga nullei (3.2.1. attēls a ). Pieprasījums nemaz nereaģē uz cenas pārmaiņām. Šajā gadījumā tas ir pilnīgi neelastīgs pieprasījums. Par piemēru tam varētu būt medikamenti kādas slimības ārstēšanai, kuriem nav aizstājēja (insulīns diabētiķiem, cilvēka asinis steidzamas operācijas gadījumā u.c.). 3.2.1. attēlā b elastība visos punktos vienāda ar 1. Maksājot par šo preci, patērētājam vienmēr ir aptuveni vienādi izdevumi. Piemēram, tāda prece var būt dzīvokļa īre. Tas nozīmē, ka patērētājs par dzīvokli maksā vienu un to pašu summu. Tātad patērētājs reaģē uz cenas pārmaiņām apgriezti proporcionāli, proti, mainot attiecīgā dzīvokļa platību, proti, lielāka dzīvokļa vietā izvēloties mazāku un otrādi. Piemēram, ja dzīvokļa kvadrātmetra cena ir P1 un atbilstoši tai pieprasījums ir q1 tad, paaugstinoties cenai līdz P2, pieprasījums samazinās līdz q2, bet cenai paaugstinoties līdz P3, pieprasījums samazinās līdz q3 . Izdevumi un arī ieņēmumi par dzīvokļa īri atbilstoši piemēra nosacījumiem nemainās P1 q1 =P2 q2 =P3 q3. Pieprasījuma taisnes un ordinātes krustpunktā A vai arī visos pieprasījuma taisnes punktos, ja tā ir paralēla abscisu asij, elastība ir vienāda ar ∞ (3.2.1. attēls c). To sauc par pilnīgi elastīgu pieprasījumu. Piemēram, pilnīgas konkurences tirgū cena P1 ir konstants lielums P1 un pircējs darbojas kā daudzuma pielāgotājs.