3.2.1. Pieprasījuma elastība

Preces ražotājam svarīgi zināt, kādi ietekmējošie lielumi iedarbojas uz preces pieprasījumu un cik lielas ir pieprasījuma izmaiņas. Ne mazāk nozīmīgi noskaidrot, cik lielus naudas ieņēmumus R=Pq un līdz ar to arī peļņu nodrošinās preces pārdošana. Preces pieprasījuma relatīvo izmaiņu attiecību pret apskatāmā ietekmējošā lieluma relatīvām izmaiņām sauc par pieprasījuma elastību ep. Tā rāda, par cik procentiem mainās pieprasījums, ja to ietekmējošais lielums mainās par vienu procentu. Ņemot vērā vienādojumu 3.1.2, to pieraksta šādi:


3_formula_3


Galvenie lielumi, kas ietekmē pieprasījumu, ir šādi:

  1. Pieprasītās preces cena.

  2. Citas preces cena.

  3. Patērētāju ienākumi.


Šo ietekmējošo lielumu iedarbību raksturo attiecīgi cenas jeb tiešā elastība (1), netiešā jeb krusteniskā elastība (2) un ienākumu (3) elastība.