3.2. Elastību klasifikācija

Iepriekš tika noskaidrots, ka katra atsevišķa elastība pēta kāda viena ietekmējošā lieluma iedarbību uz kādu konkrētu pētāmo lielumu. Tā kā mikroekonomikā tiek apskatīts daudz dažādu ietekmējošo un pētāmo lielumu, tad nākas formulēt un lietot arī dažādas elastības. Tāpēc tās tiek klasificētas. Šajā apakšnodaļā tiek apskatītas galvenās elastības, kuras saistītas ar pieprasījuma un piedāvājuma pētīšanu. To ietekmējošie un pētāmie lielumi ir apkopoti 3.2.1. tabulā, bet elastību klasifikācija dota 3.2.1. attēlā.


3.2.1. Pieprasījuma un piedāvājuma elastības


3.2.1.tab


3.2.

3.2. attēls. Pieprasījuma un piedāvājuma elastību klasifikācija


Tā kā elastība raksturo ietekmējošā lieluma iedarbības pakāpi, tās klasifikācijā tiek izcelts, pirmkārt, kādi lielumi ietekmē pieprasījumu un piedāvājumu; otrkārt, ir svarīgi arī novērtēt apskatāmās cenas nozīmi (tiešā, netiešā elastība). Tāpēc elastību klasifikācijā ir jāņem vērā abi minētie kritēriji. Tālāk šīs elastības tiks apskatītas sīkāk.