"Dzīvā metodika"


Pilnveidot pedagogu kompetences par mūsdienīgu mācību procesu un mācību stundu, saskatīt būtiskākās problēmas mācību stundas plānošanā, īstenošanā un ar interaktīvu metožu palīdzību rosināt skolotājus radošai pieejai krievu valodas pamatprasmju attīstīšanai krievu valodas stundās. 

Урок РКИ