12. PIELIKUMI

12.8. Meklēšana un aizvietošana

Lielās datu tabulās var sagādāt grūtības kāda teksta vai vērtības atrašana vai nomainīšana ar citu. Šādos gadījumos ir ērti izmantot meklēšanas un aizvietošanas komandas.

11.8.1.Meklēšana

Lai meklētu kādu simbolu virkni:

 • izvēlas šūnu, no kuras uzsākt meklēšanu. Ja meklēšanu vēlas veikt kādā konkrētā šūnu apgabalā, to atlasa;
 • izvēlās rediģēšanas izvēlnes Edit komandu Find & Replace... vai arī izmanto taustiņu kombināciju Ctrl + F;
 • dialoglodziņa Find & Replace lodziņā Search for ievada meklējamo simbolu virkni:

 • lai uzsāktu meklēšanu pa vienai šūnai, piespiež pogu , bet, lai atrastu visas šūnas uzreiz, – .

Meklējot šūnas pa vienai, secīgi tiek atlasītas šūnas, kas satur norādīto simbolu virkni. Meklējot visas šūnas uzreiz, tiek atlasītas visas šūnas, kuras atbilst meklētajam.

Ja nav nevienas šūnas, kurā ir meklējamā simbolu virkne, tad Calc paziņo, ka meklētā virkne nav atrasta:

Piespiežot pogu dialoglodziņā Find & Replace, var atvērt meklēšanas papildiespējas:

  • izvēles rūtiņu Match case atzīmē, ja nepieciešams, lai meklējamā simbolu virknē tiktu ņemts vērā lielo un mazo burtu lietojums;
  • izvēles rūtiņu Entire cells atzīmē, ja nepieciešams atrast šūnu, kurā atrodas meklējamā simbolu virkne precīzi tāda, kāda ir norādīta lodziņā Search for: . Piemēram, ja šūnā ir vērtība 998 un meklējamā simbolu virkne ir 99, tad šī šūna netiks atrasta, jo tā precīzi nesakrīt ar ievadīto virkni, bet, ja šī rūtiņa nav atzīmēta, tiek meklētas visas tās šūnas, kas satur 99, piemēram, 998, J99 u.tml;
 • sarakstā Search direction izvēlas meklēšanas secību:
  • Rows – pa rindām, sākot ar izvēlēto šūnu;
  • Columns pa kolonnām, sākot ar izvēlēto šūnu;
 • sarakstā Search in izvēlas, kur meklēt:
  • Formulas – formulās,
  • Values – vērtībās,
  • Notes – komentāros;
 • ar izvēles rūtiņu Search in all sheets norāda, ka meklēt visā darbgrāmatā, ne tikai aktīvajā darblapā.

Meklēt var ne tikai kādu simbolu virkni, bet, lietojot izvēles rūtiņu Search for Styles, arī šūnu formātus.

11.8.2.Meklēšanā izmantojamie simboli

Lai atvieglotu meklēšanu, var izmantot simbolus * un ?. Šos simbolus īpaši izdevīgi ir lietot tad, ja meklē līdzīgus ierakstus. Lai tos izmantotu, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Regular expressions.

Simbols ? apzīmē vienu jebkuru simbolu meklējamajā virknē. Piemēram, ja lodziņā Search for ievada 99?, tad tiks meklētas visas trīszīmju simbolu virknes, kas sākas ar 99 un beidzas ar jebkuru simbolu, piemēram, 991, 992, 993, 99A, 99B u.c.

Simbolu * lieto jebkura skaita simbolu apzīmēšanai. Piemēram, ja lodziņā Find what: ievada 9*, tad tiks meklēta jebkura simbolu virkne, kas sākas ar 9, piemēram, 900, 97, 9A, 9-33-C u.c.

Šos abus meklēšanā izmantojamos simbolus var lietot jebkurā simbolu virknes vietā. Piemēram, ja nepieciešams atrast jebkuru uzvārdu, kas satur simbolus kaln, tad lodziņā Find what: ievada *kaln*. Atrasti var tikt uzvārdi Kalniņš, Kalns, Kalnbērzs, Mazkalniņš u.c.

Ja meklēšanā izmanto aizstājējzīmes * vai ?, parasti atzīmē izvēles rūtiņu Entire cells.

11.8.3.Aizvietošana

Bieži vien meklējamo simbolu virkni ir nepieciešams aizvietot ar citu:

 • izvēlas šūnu, no kuras uzsākt aizvietošanu. Ja aizvietošanu vēlas veikt kādā konkrētā šūnu apgabalā, to atlasa;
 • izvēlas rediģēšanas izvēlnes Edit komanduFind & Replace... vai arī izmanto taustiņu kombināciju Ctrl + F;
 • dialoglodziņa Find & Replace lodziņā Search for ievada aizvietojamo simbolu virkni;
 • lodziņā Replace with ievada simbolu virkni, ar kuru aizvietot lodziņā Search for ievadīto:

 • piespiež pogu ;
 • ja meklējamā virkne ir atrasta, tad izvēlas turpmāko darbību:
  • lai neaizvietotu atrasto un meklētu nākamo simbolu virkni, piespiež pogu ;
  • lai atrasto virkni aizvietotu ar lodziņā Replace with ievadīto un meklētu nākamo, piespiež pogu ;
  • lai aizvietotu visas lodziņā Search for norādītās simbolu virknes, piespiež pogu .

Tā kā, veicot aizvietošanu, simbolu virkne vispirms tiek meklēta, tad, arī norādot aizvietojamo virkni, var izmantot simbolus * un ?.