12. PIELIKUMI

12.6. Dažu funkciju lietošanas piemēri

Matemātiskās un trigonometriskās funkcijas

Matemātiskos aprēķinos izmantojamās funkcijas atrodas kategorijā Math & Trig. No šīs kategorijas jau tika apskatīta funkciju SUM (sk. 5.2.1.nod.) un PRODUCT (sk. 5.2.2.nod.) lietošana.

Skaitļu noapaļošana

Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmanto, lai iegūtu skaitli ar noteiktu precizitāti.

Lietojot pogas (Increase Decimal un Decrease Decimal), tiek mainīts tikai zīmju skaits aiz komata ekrānā, bet aprēķinos tāpat tiek lietota skaitļa pilnā vērtība.

Funkcija ROUND noapaļo skaitli līdz norādītajam zīmju skaitam aiz komata:

ROUND(number;num_digits), kur number – skaitlis, kas jānoapaļo līdz noteiktam zīmju skaitam aiz komata; num_digits – zīmju skaits aiz komata:

 • ja num_digits > 0, tad skaitlis tiks noapaļots līdz num_digits zīmēm aiz komata;
 • ja num_digits = 0, tad skaitlis tiks noapaļots līdz veseliem;
 • ja num_digits < 0, tad skaitlis tiks noapaļots līdz desmitiem, simtiem utt.


Skaitļa noapaļošana uz leju un uz augšu

Funkcija ROUNDDOWN(number;num_digits) noapaļo skaitli līdz norādītajam zīmju skaitam aiz komata uz leju, savukārt funkcija ROUNDUP (number;num_digits)uz augšu. Funkciju argumentu nozīme ir tāda pati kā funkcijai ROUND.


Kāpināšana

Funkcija POWER veic kāpināšanu.

POWER(number;power), kur number – arguments, kas jākāpina; power – kāpinā­tājs.


Skaitļa kvadrātsaknes aprēķināšana

Funkcija SQRT(number) aprēķina norādītā skaitļa pozitīvo kvadrātsakni. Ja dotais skaitlis ir negatīvs, tiek parādīts kļūdas paziņojums.


Logaritmiskās funkcijas

Logaritmisko funkciju grupā ietilpst vairākas funkcijas:

 • funkcija EXP(number) aprēķina enumber vērtību. Skaitlis e ir aptuveni vienāds ar 2,71828182845904;
 • funkcija LN(number) aprēķina skaitļa number naturālo logaritmu. Naturālais logaritms ir logaritms pie bāzes e;
 • funkcija LOG(number;base) aprēķina skaitļa number logaritmu pie norādītās bāzes base;
 • funkcija LOG10(number) aprēķina skaitļa number decimāllogaritmu (t.i., logaritmu pie bāzes 10).


Skaitļa vērtība

Funkcijas PI() vērtība ir matemātiskā konstante , kuras aptuvenā skaitliskā vērtība ir 3,14159265358979. Funkcijai nav argumentu.

Trigonometriskās funkcijas

Trigonometrisko funkciju grupā ietilpst vairākas funkcijas:

 • funkcija SIN(number) aprēķina sinusu no dotā leņķa. Leņķis dots radiānos;
 • funkcija COS(number) aprēķina kosinusu no dotā leņķa. Leņķis dots radiānos;
 • funkcija TAN(number) aprēķina tangensu no dotā leņķa. Leņķis dots radiānos;
 • funkcija ASIN(number) aprēķina dotā skaitļa arksinusu. Funkcijas vērtība ir leņķis, kura lielums ir radiānos robežās no 0 līdz ;
 • funkcija ACOS(number) aprēķina dotā skaitļa arkkosinusu. Funkcijas vērtība ir leņķis, kura lielums ir radiānos robežās no 0 līdz ;
 • funkcija ATAN(number) aprēķina dotā skaitļa arktangensu. Funkcijas vērtība ir leņķis, kura lielums ir radiānos robežās no -/2 līdz /2.

Ja leņķis ir dots grādos, lai to pārveidotu radiānos, tas jāreizina ar PI()/180, bet, lai radiānos dotu leņķi pārvērstu grādos – ar 180/PI(). Šim nolūkam var izmantot arī pārveidošanas funkcijas:

 • funkcija RADIANS(angle) pārvērš leņķi angle no grādiem uz radiāniem;
 • funkcija DEGREES(angle) pārvērš leņķi angle no radiāniem uz grādiem:


Skaitļa absolūtās vērtības aprēķināšana

Funkcija ABS(number) aprēķina skaitļa absolūto vērtību jeb skaitļa moduli.

Datuma un laika funkcijas

Datuma un laika funkcijas atrodas kategorijā Date & Time. Datums un laiks mainās, ja darbgrāmata tiek atvērta citā dienā vai laikā, kā arī darblapu izdrukājot vai priekšskatot pirms drukāšanas.

No šīs grupas biežāk izmanto funkcijas datora pulksteņa datuma un laika nolasīšanai:

 • funkcija TODAY() nolasa datora pulksteņa datumu;
 • funkcija NOW() nolasa datora pulksteņa datumu un laiku un izdod to iekšējā formātā, kura attēlojumu var pēc tam mainīt šūnas formāta iestatījumos.

Piemēram, lietojot šo funkciju 2010. gada 23. jūlijā plkst. 15:52, iegūst:


Statistikas funkcijas

Statistikas aprēķinos izmantojamās funkcijas atrodas kategorijā Statistical. No tām jau tika apskatīta funkciju AVERAGE, MAX un MIN (sk. 5.2.1.nod.) lietošana.

Šūnu skaita noteikšanas funkcijas

Ar šo funkciju palīdzību var noteikt, cik norādītajos apgabalos ir šūnu, kas atbilst noteiktam kritērijam:

 • funkcija COUNT(value1;value2;…)saskaita, cik norādītajos apgabalos value1, value2 utt. ir šūnu, kas satur skaitliskas vērtības;
 • funkcija COUNTA(value1;value2;…) saskaita, cik norādītajos apgabalos value1, value2 utt. ir šūnu, kurās ir jebkāda veida dati;
 • funkcija COUNTBLANK(value1;value2;…)saskaita, cik norādītajos apgabalos value1, value2 utt. ir šūnu, kas ir tukšas;
 • funkcija COUNTIF(range;criteria)saskaita, cik norādītajā apgabalā range ir šūnu, kas atbilst norādītajam kritērijam criteria. Kritēriju izvēlas līdzīgi kā nosacījumu funkcijai IF, lietojot salīdzināšanas operatorus (sk. 5.2.1.nod.).