13. VINGRINĀJUMI

13.3. Aprēķini tabulās

6. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-2 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-3.

Darblapā Preces šūnā E3 ievadīt vārdu Summa:

Aprēķināt, cik jāmaksā par katru preci. Šūnā E4 jābūt rezultātam, kas iegūts, desas kilograma cenu reizinot ar tās daudzumu. Tā kā desas cena atrodas šūnā B4, bet daudzums šūnā D4, tad formula ir =B4*D4:

 • izpildīt klikšķi šūnā E4;
 • ievadīt = (vienādības) zīmi;
 • izpildīt klikšķi šūnā B4;
 • ievadīt * (reizināšanas) zīmi;
 • izpildīt klikšķi šūnā D4;
 • apstiprināt ievadīto formulu.

Lai veiktu analoģiskus aprēķinus arī pārējām precēm, lietot formulas dublēšanu šūnu apgabalā no E5 līdz E11:

 • novietot peles rādītāju uz šūnas E4 autoaizpildes rīka;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, vilkt, līdz atlasīta šūna E11;
 • atlaist peles pogu.

Šūnā D12 ievadīt vārdu Kopā.

Šūnā E12 aprēķināt kopējo iztērēto naudas summu par pirkumu, izmantojot funkciju SUM. Iegūtajam rezultātam vajadzētu izskatīties šādi:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

7. vingrinājums

Pievienot darbgrāmatā Pirkumi-3 vēl vienu darblapu un pārdēvēt to par Datortehnika. Darblapā izveidot tabulu pēc dotā parauga:

Šūnā C2 ievadīt formulu, kas aprēķina pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas ir 21% no preču cenas (=B2*21%).

Aiz šūnas C2 autoaizpildes rīka dublēt formulu līdz šūnai C5.

Šūnā D2 ievadīt formulu preču pilnās cenas aprēķināšanai, kas veidojas, saskaitot cenu bez PVN un pievienotās vērtības nodokli (=B2+C2).

Aiz šūnas D2 autoaizpildes rīka dublēt formulu līdz šūnai D5.

Pēc veiktajām darbībām tabulai būtu jāizskatās šādi:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

8. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu KomTex-2 un saglabāt to ar citu nosaukumu KomTex-3.

Darblapā Ieņēmumi šūnā F2 ievadīt tekstu Gadā.

Šūnā F3 aprēķināt kopējos ieņēmumus par komunikāciju pakalpojumiem gadā, izmantojot funkciju SUM. Dublēt formulu pārējo ieņēmumu kopsummu noteikšanai:

Šūnā A6 ievadīt tekstu Kopā, bet šūnā B6 aprēķināt kopējos ieņēmumus I ceturksnī, izmantojot funkciju SUM. Dublēt formulu kopējo ieņēmumu noteikšanai pārējos ceturkšņos un gadā.

Šūnā G2 ievadīt tekstu Vidēji cet., šūnā H2 – tekstu Lielākie cet., šūnā I2 – tekstu Mazākie cet., bet šūnā J2 – tekstu I cet. salīdzinot ar vidējo. Lai gan ievadītie teksti šūnās neietilpst, kolonnu platumus pagaidām nemainīt.

Šūnā G3 aprēķināt, kādi ir vidējie ieņēmumi par komunikāciju pakalpojumiem ceturksnī, izmantojot vidējās vērtības aprēķināšanas funkciju.

Šūnā H3 aprēķināt, kādi ir lielākie ieņēmumi par komunikāciju pakalpojumiem ceturksnī, izmantojot lielākās vērtības noteikšanas funkciju.

Šūnā I3 aprēķināt, kādi ir mazākie ieņēmumi par komunikāciju pakalpojumiem ceturksnī, izmantojot mazākās vērtības noteikšanas funkciju.

Dublēt funkcijas tā, lai analoģiski aprēķini tiktu veikti arī pārējiem ieņēmumu veidiem.

Izmantojot loģisko funkciju IF, šūnā J3 noteikt, vai I ceturksnī ieņēmumi par komunikāciju pakalpojumiem (šūna B3) ir lielāki vai mazāki nekā vidēji ceturksnī (šūna G3).

Dublēt funkciju uz šūnām J4:J5.

Pēc veiktajiem aprēķiniem tabulai vajadzētu izskatīties šādi:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas. Darbgrāmatu KomTex-3 aizvērt.

9. vingrinājums

Darbgrāmatā Pirkumi-3 pievienot jaunu darblapu, pārdēvēt to par Eiro un sagatavot tabulu pēc dotā parauga:

Izmantojot absolūto adresāciju, aprēķināt visu preču cenas latos:

 • šūnā C5 ievadīt formulu =B5/$A$2;
 • dublēt formulu uz šūnām C6:C8.

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

10. vingrinājums

Jaunas darbgrāmatas lapā Sheet1, izmantojot jaukto adresāciju, izveidot kāpināšanas tabulu.

Šūnā A1 ievadīt tekstu Kāpināšanas tabula.

Šūnās A3:A12 un B2:K2 ievadīt skaitļus no 1 līdz 10.

Šūnā B3 ievadīt kāpināšanas formulu (kāpināšanas darbības apzīmēšanai izmanto simbolu ^) =A3^B2.

Pārveidot šūnu adreses tā (jauktā adresācija), lai, dublējot formulu visā tabulā, iegūtu kāpināšanas tabulu. Kolonnām B:K mainīt platumu pēc garākās informācijas šūnās:

Saglabāt izveidoto darbgrāmatu mapē Vingrinajumi ar nosaukumu Dazadas_tabulas un to aizvērt.