ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Jānis Judrups, Arnis Voitkāns,
Imants Gorbāns, Mihails Kijaško, Aija Kukuka,
Dzintars Tomsons, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Vija Vagale


MOODLE e-mācību vides
kursu veidotāju instrukcija

Versija 1.1Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010

Radošās komūnas licence Darbu Jānis Judrups, Arnis Voitkāns, Imants Gorbāns, Mihails Kijaško, Aija Kukuka, Dzintars Tomsons, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Vija Vagale. MOODLE e-mācību vides kursu veidotāju instrukcija ir licencējuši ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci.