I. Gorbāns. E-mācību vides MOODLE lietošanas īsais konspekts (HTML e-grāmata)

I. Gorbāns. E-mācību vides MOODLE lietošanas īsais konspekts - e-grāmata (materiāls izstrādāts uz 10.05.2010.)

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Imants Gorbāns


E-mācību vides MOODLE lietošanas īsais konspekts
Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.
Rīga, 2010.

Radošās komūnas licence
Darbu
Imants Gorbāns. E-mācību vides MOODLE lietošanas īsais konspekts ir licencējis ar
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci.