Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

Macību materiāli
Bioloģijas mācību priekšmeta mācīšanas un mācīšanās metodes
Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana
Pētnieciskā metodoloģija bioloģijā
Ekskursiju metodika

1. Bioloģijas mācību stunda

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts

Rita Birziņa

Bioloģijas mācību stunda

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai
Rīga, 2010


 

Mūsdienās ir mainījušās prasības mācību stundai. Tāpēc mācību materiālā tiek piedāvāts ieskats tradicionālā un mūsdienīgā mācību stundā, pamatojoties uz didaktisko, psiholoģisko un metodisko struktūras elementu sakarībām, atklājot tās konkrētās tēmās:

  1. Mācību stundas plānošana
  2. Mācību stundu veidi
  3. Mācību stundas plāna veidošana
  4. Stundas plānošanas matricas izmantošana