2. Fiskālā politika

Fiskālā politika ietver sevī nodokļu un valsts budžeta politiku, kas savā starpā ir cieši saistītas un papildina viena otru. Jeb ar citiem vārdiem fiskālā politika – valsta politika nodokļu sistēmas ieviešanā un administrēšanā. Galvenais fiskālās politikas uzdevums ir nodrošināt nodokļu ieņēmumus, kas segtu valsts budžeta izdevumus.

Fiskālā politika nosaka:

1. valsts lomu ienākumu pārdalē (parasti to norāda valsts konsolidētā kopbudžeta attiecība pret IKP),

2. mērķus, kas jāsasniedz ar nodokļu politikas palīdzību,

3. budžeta veidošanas nosacījumus,

4. ārējā un iekšējā parāda struktūru un apjomus.

 Nodokļu sistēmā ir galvenais valsts budžeta ieņēmumu avots. Tāpēc ir būtiski, lai tā būtu sabalansēta un nodrošinātu budžeta izpildi, vienlaikus netraucējot uzņēmējdarbības attīstībai.

Fiskālās politikas instrumenti ir:

· Valsts izdevumi

· Nodokļi

Valdība naudu izdod visdažādākajos veidos, sākot no armijas un policijas, līdz izglītībai un veselības aizsardzībai. Līdzekļus šiem izdevumiem valsts iegūst no:

· Nodokļiem;

  • Aizņēmumiem iekšzemē un ārzemēs, tai skaitā no valsts parādzīmēm;
  • Fiskālās rezerves, ja tāda ir agrāk izveidota;
  • Valsts īpašumu, piemēram, valsts uzņēmumu, mežu, zemju pārdošanas.

Galvenais fiskālās politikas uzdevums ir nodrošināt nodokļu ieņēmumus, kas segtu valsts budžeta izdevumus. Nodokļus var izmantot gan lai ierobežotu kādas darbības, gan lai tās veicinātu. Piemēram, akcīzes nodoklis alkoholam un tabakai sadārdzina šis nelabvēlīgās preces un ierobežo to patēriņu.

 Taču ir arī vairāki citi uzdevumi: sabalansēt kopbudžeta izveidi, radīt stabilus makroekonomiskos priekšnoteikumus ekonomiskai izaugsmei un nodrošināt resursu sadales efektivitāti un taisnīgumu.

Galvenie fiskālās politikas uzdevumi ir šādi:

· Valsts budžeta izdevumu politikai ir jābūt virzītai uz ekonomikas attīstību un sociālo problēmu risināšanu.

· Pakāpeniska valsts budžeta deficīta samazināšana.

· Valsts finanšu ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšana. [3]

Fiskālas politikas likumi:

  • Budžetam jābūt sabalansētam ar pārpalikumu vai ar deficītu.
  • Sabalansēta budžeta likums tiek pakļauts plašām diskusijām, jo tad valdībai nav atļauts vairāk tērēt nekā ir ienākumi no nodokļiem.
  • Budžeta deficīts vai pārpalikums var palīdzēt stabilizēt ekonomiku, minimizēt nodokļu slogu, veicināt ekonomikas attīstību.
  • Budžeta deficītu, sedzot to ar aizņemšanos var izmantot, lai novirzītu nodokļu slogu no esošas paaudzes uz nākamajām.

Fiskala Politika

Fiskālās politikas ietekme uz tautsaimniecību

Kā galvenos fiskālās politikas sasniegumus varam minēt:

  1. sakārtota nodokļu un budžeta sistēma,
  2. stingra finanšu disciplīna, ko raksturo valsts institūciju īstenotā politika, kas vērsta uz budžeta deficīta samazināšanu,zema budžeta deficīta un valdības parāda attiecība pret IKP.