Skolotāja pašcieņa un stresa vadīšana


Ikviens mācību process saistīts ar saskarsmi, kurā izpaužas gan cilvēka saskarsmes prasmes, gan personības īpašības, gan profesionālā kompetence. Tāpēc ir svarīgi padziļināt zināšanas par saskarsmē notiekošajiem procesiem un vispārīgām likumsakarībām, personības īpašībām, kas ietekmē cilvēku savstarpējas attiecības, nosaka saskarsmes un mācību vidi. Mācību procesā svarīgi veidot labvēlīgu vidi, tāpēc nozīmīgas ir zināšanas par to, kas veido labvēlīgu vai nelabvēlīgu saskarsmes vidi.Paaugstinot kompetenci saskarsmē un paplašinot zināšanas par identitātes veidošanos, palīdzēs skolotājiem labāk izprast jauniešu darbību un uzvedību. Svarīgi arī paplašināt zināšanas par saskarsmi vienaudžu vidū, kā arī saskarsmes īpatnības dažādu vecumu cilvēku vidū. Salīdzinot atšķirības saskarsmes procesos dažādu vecumu grupās, pieaugušie, tai skaita skolotāji, labāk izpratīs jauniešus, saskatīs atšķirības saskarsmē, kas nosaka saskarsmes veidus ar vienaudžiem un dažādu vecumu grupās. Paplašinot zināšanas par sevi un citiem, cilvēki labāk izprot savu un citu uzvedību, darbības motivāciju. Tas savukārt palielina cilvēka drošības izjūtu, paaustinās pašapziņu un samazinās trauksmes izjūtu, kas tālāk var radīt stresu, pašsajūtas un veselības pasliktināšanos.

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsMaija Dūka, Rita Orska, Tatjana Uzole, Vija Zelerte

Skolotāja pašcieņa un stresa vadīšana


Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.