Starpkultūru izglītības un komunikācijas aktualitātes pedagoģijā

Didaktiski metodiskais atbalsta materiāls profesionālajā izglītībā iesaistītajiem vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem

„Starpkultūru izglītības veicināšanas iespējas profesionālās izglītības iestādēs”

 

Materiālu izstrādāja:

Dr.paed. profesore Alīda Samusēviča (Liepājas Universitāte)

Dr.paed. asoc. profesore Dzintra Iliško (Daugavpils Universitāte)

Dr.paed. docente Ieva Margeviča (Latvijas Universitāte)

Dr.paed. vadošā pētniece Mārīte Kravale- Pauliņa (Daugavpils Universitāte)

Mg.phil. Inta Rimšāne (Rēzeknes Augstskola)

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsIeva Margeviča, Alīda Samusēviča, Dzintra Iliško, Mārīte Kravale- Pauliņa, Inta Rimšāne


Didaktiski metodiskais atbalsta materiāls profesionālajā izglītībā iesaistītajiem vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiemMateriāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010