Topic outline

 • Programmas anotācija
  Programmas saturs nodrošinās profesionālajā izglītībā strādājošajiem dažādu mācību priekšmetu skolotājiem iespēju apgūt angļu valodu profesionālajai saziņai, kā arī veidot iemaņas un attīstīt prasmes mutvārdu komunikācijā par būtiskiem profesionālās izglītības jomas jautājumiem. Kursu dalībnieki apgūs nozarei raksturīgo vārdu krājumu un lasīs profesionālos tekstus. Kursā tiks pilnveidotas dalībnieku sociālās un komunikācijas prasmes. Skolotāji aktīvi izmantos angļu valodu nodarbību laikā modelētajās situācijās un varēs piemērot tās komunikācijā ar kolēģiem no citām valstīm, runājot par savu sociālo, profesionālo un kultūras identitāti.
  Programmas mērķis:
  Aktualizēt un pilnveidot profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu angļu valodas kā svešvalodas prasmes, lai pedagogi varētu izmantot angļu valodu profesionālajai saziņai, spētu lasīt ar savu nozari saistītus tekstus un sazināties ar angļu valodā runājošajiem savas nozares speciālistiem citās valstīs.
  Plānotie rezultāti:
  Sekmīgi apgūstot programmu, pedagogi būs:
  • kompensējuši iepriekš apgūtās valodas nepilnības;
  • apguvuši angļu valodu, kas ir nepieciešama profesijā un darbam skolā;
  • uzlabojuši autentiska teksta klausīšanās prasmes;
  • pilnveidojuši lasīšanas prasmes angļu valodā;
  • attīstījuši angļu valodas mutiskās un rakstiskās sazināšanās prasmes;
  • pilnveidojuši angļu valodas kompetenci – lietot angļu valodu normālā ātrumā un atbilstošā kontekstā, runājot par sevi, savu darbavietu un savu valsti;
  • iemācījušies rakstīt savu CV, pieteikuma vēstuli, aizpildīt dažādus dokumentus un guvuši pieredzi darba intervijā;
  • nostiprinājuši gramatiskās struktūras (jautājumu veidošana, prievārdi, īpašības vārdi, nosacījuma palīgteikumi, netiešā runa un ciešamā kārta).

 • Topic 1

  Ievadtests.

  (2 stundas)

  Valodas zināšanu, prasmju un iemaņu diagnosticēšana. Vajadzību un vēlmju noskaidrošana.
 • Topic 2

 • Topic 3

  Skolotāja profesionālā identitāte.

  (20 stundas)

  Mana skola, mācību priekšmeti un profesijas, pasākumi, mācību gads, skolas ēka, mācību līdzekļi, mācībspēki, mācību process.

  Skolotāja lomas, pienākumi, CV, atsauksmes vēstules, pieteikuma formas, reģistrācijas anketas. Izglītības sistēma Latvijā, līmeņi, izglītības iespējas, skolu veidi, jaunākās tendences, izaicinājumi un salīdzinājums ar citu valstu izglītības sistēmām.

  Vienkāršā pagātne, modālie darbības vārdi, konstrukcijas „there is/ there are”, vietas prievārdi, jautājumu veidošana.

 • Topic 4

  Skolotāja kultūras identitāte.

  (20 stundas)

  Mana valsts (vispārējā informācija par valsti, tradīcijas, nacionālā virtuve un ēšanas kultūra, transports, apskates objekti) vietējā un globālā mērogā (tautības, ceļošana, rezervēšana (biļetes, viesnīcas, dokumentu aizpildīšana), orientēšanās pilsētā, citu valstu tradīcijas un kultūra).

  Vienkāršā nākotne, laika prievārdi, konstrukcija „going to”.

 • Topic 5

  Nobeiguma tests.
  (2 stundas)

  Zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaude, tēmu un darba mapes prezentācijas.