Darba lapa nr.4 - Starpkultūru attiecības mūsdienu sabiedrībā. Jautājumi kultūrizpratnes veidošanai