Darba lapa nr.2 - Masu kultūras izpausmju ietekme starpkultūru attiecību veidošanā mūsdienu sabiedrībā.