Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Maintenance mode

admin.php:sitemaintenancemode

Uzturēšanas režīms

S

Specify the url to send users who have lost their $a password. Set Use standard Change Password page to No.

auth.php:auth_changepasswordurl_expl

Norādiet vietrādi URL, uz kuru nosūtīt lietotājus, kas pazaudējuši savu $a paroli. Iestatiet parametra <strong>Izmantot standarta paroles maiņas lapu</strong> vērtību <strong>Nē</strong>.

T

This method uses a CAS server (Central Authentication Service) to authenticate users in a Single Sign On environment (SSO). You can also use a simple LDAP authentication. If the given username and password are valid according to CAS, Moodle creates a new

auth.php:auth_casdescription

Šī metode izmanto CAS serveri (centrālās autentifikācijas pakalpojumu), lai lietotājus autentificētu vienas pierakstīšanās vidē (SSO). Var izmantot arī vienkāršo LDAP autentifikāciju. Ja norādītais lietotājvārds un parole atbilstoši CAS ir derīgi, sistēma Moodle savā datubāzē izveido jaunu lietotāja ievadni, ja nepieciešams, lietotāja atribūtus ņemot no LDAP. Nākamajās pieslēgšanās reizēs tiek pārbaudīts tikai lietotājvārds un parole.

Y

Your site is currently in maintenance mode (only admins can log in). To return this site to normal operation, disable maintenance mode.

admin.php:sitemaintenancewarning

Jūsu vietne šobrīd darbojas uzturēšanas režīmā (pieslēgties var tikai administratori). Lai vietni atgrieztu parastajā darbības režīmā, <a href=\"maintenance.php\">atspējojiet uzturēšanas režīmu</a>.