Mācību metožu vārdnīca (apkopoja D.Kalniņa, L.Mackēviča)


Vārdnīca domāta kā palīgs skolotājam, gatavojoties mācību stundām.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

A

Argumentētā eseja

Dots apgalvojums, skolēniem jāatrod tam trīs apstiprinoši vai noliedzoši argumenti. Katrs arguments jāpaskaidro vismaz ar trim teikumiem. Pēc tam jāuzraksta secinājums, kurš izriet no skolēna minētajiem argumentiem.

B

Brīvais raksts

Skolotājs pirms kādas tēmas mācīšanas, tās apguves laikā vai pēc kādas tēmas apguves piedāvā skolēniem ar to saistīto tematu, par kuru būs jāraksta. Ir svarīgi vienoties ar skolēniem par rakstīšanai atvēlēto laiku vai teksta apjomu, kā arī par to, vai teksts būs jānolasa, jāiesniedz skolotājam vai paliks pašam autoram. Skolēni brīvi spriež par norādīto tematu un raksta to, ko zina, domā un izjūt. Stundā, atkarībā no mācību mērķa, skolēns var nolasīt visu uzrakstīto tekstu vai tikai tā daļu, piemēram, tikai skaistāko, pareizāko, būtiskāko teikumu, galveno domu, diskutablu apgalvojumu... Skolēni attīsta prasmi rakstveidā īsi izteikt savas domas, izjūtas, pārdzīvojumus, viedokli.

Č

Četrlogu mikroskops

Asociācijas

 

Jēdzieni

Vizualizācija

Atziņas

Ieteikumi četrlogu mikroskopa veidošanai

Asociācijas

Šeit ieraksta pirmās asociācijas, kas nāk prātā, dzirdot apgūstāmā temata nosaukumu. Dažkārt šo logu aizpilda pirms teksta lasīšanas.

Jēdzieni

Šeit ieraksta visus jēdzienus, kādus var atrast mācību materiālā. Ieteicams šos ierakstus papildināt, strādājot pāros vai grupās. Ja nepieciešams, šeit ierakstāms arī jēdzienu skaidrojums.

Vizualizācija

Nav ieteicams zīmēt ilustrāciju, bet gan veidot temata būtības atspoguļojumu simbolos.

Atziņas

Te varētu rakstīt arī secinājumus.


D

Darbības projekts

 Tā mērķis ir praktiski īstenot tiešas un konkrētas izmaiņas klases, skolas, vietējās sabiedrības, valsts vai starptautiskā mērogā. Darbības projekti ļauj skolēniem līdzdarboties nozīmīgu lokālu un vispārēju sabiedrisku problēmu risināšanā, tādējādi saistot mācības ar dzīvi un attīstot skolēnu sociālās pētniecības prasmes, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus.

Darbs ar tekstu

Skolēniem piedāvā tekstu lasīšanai (atbilstoši lasīšanas tehnikas apguves līmenim) vai teksta audioierakstu/videoierakstu. Skolēns atbilstoši mācību uzdevumam strādā ar tekstu, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Darbam ar tekstu pazīstami dažādi veidi: lasīšana lomās, prognozēšana, INSERT metode, jautājumi un atbildes.


Debates

Skolotājs vai skolēni piedāvā apspriešanai kādu apgalvojumu, par kuru ir pretrunīgi viedokļi. Skolēni sadalās divās grupās. Katras grupas uzdevums ir iepazīstināt ar savu viedokli, argumentēt to, izteikt pretargumentus otras grupas viedoklim, pārliecināt pārējos. Debates var organizēt arī kā sacensības, kas notiek pēc zināmiem noteikumiem. Tādā gadījumā izstrādā arī vērtēšanas kritērijus. Debatēs svarīga nozīme ir netikai teiktā saturam, bet arī pasniegšanas veidam. Skolēni attīsta prasmi argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, publiski uzstāties.

Demonstrācija

Skolotājs vai skolēns demonstrē, kā darbojas kāda lieta vai kā notiek kāds process, rāda uzskates līdzekļus, mācību eksperimentus, komentē un paskaidro notiekošo. Skolēni gūst izpratni par dažādiem procesiem, lietu uzbūvi utt.

Diskusija

Skolotājs vai skolēni piedāvā apspriešanai kādu notikumu, jautājumu, problēmu, lai noskaidrotu uzskatu daudzveidību un/vai rastu iespējamos problēmu risinājumus, atbildes uz būtiskiem jautājumiem, izvērtējot dažādus faktus, viedokļus, pieredzi, iespējas. Skolēni iesaistās domu apmaiņā, argumentēti aizstāvot savu viedokli. Pazīstami dažādi diskusiju veidi: debates, paneļdiskusija, piramidālā diskusija, plenārdiskusija, punktētā diskusija, reglamentētā diskusija.

Domu karte

Domu kartē var gan apkopot iegūto informāciju, gan pārskatāmi attēlot zināmo pirms jaunās tēmas uzsākšanas vai papildināt informāciju tēmas apguves laikā, gan uzskatāmā veidā atspoguļot savas idejas. Lapas centrā ieraksta tēmu un apvelk ap to apli. Tad veido atzarus, kas tēmu savieno ar apakštēmām. Šiem atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksta atslēgas vārdus, kas saistās ar apakštēmu. Arī šīs saites var sazarot tālāk. Domu karte palīdz strukturēt domas gaitu: sāk ar vispārīgo (tēmu), pāriet uz konkrēto (apakštēmu) un tikai tad iedziļinās detaļās.

E

Eseja

Skolotājs piedāvā skolēniem veidot rakstu darbu (pārspriedumu, domrakstu) par noteiktu tematu un pēc noteiktas struktūras. Skolēni izsaka savas domas, attieksmi, ievērojot noteikto darba struktūru.


Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL