Kursu nobeiguma darba tēmas

Kursu nobeiguma darba tēmas

by Rita Ābele -
Number of replies: 6

Programmas „PĀRMAIŅU UN KVALITĀTES VADĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” kursu klausītāji!

Vēlos Jūs rosināt izvēlēties sava kursu nobeiguma darba tēmu un domubiedrus  līdz 3. kursu nodarbību dienai- 14.februārim!

Iespējams, ka Jums var darbam noderēt pieaugušo izglītības 3 galvenie attīstības virzieni:

  1. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu attīstība profesionālās izglītības iestādēs.
  • profesionālā tālākizglītība – profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  • profesionālā pilnveide – profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes

Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, sniedzot pakalpojumus bezdarbniekiem un darba meklētājiem viņu izglītības līmeņa un kvalifikācijas celšanā.

Izglītības iestādes loma darba tirgus prognozēm atbilstošu profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādāšanā un īstenošanā.

Moduļu sistēmas un  profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu savstarpējā saikne, izmantojot katru moduli kā neatkarīgu zināšanu un prasmju apguves elementu ar formālu zināšanu un prasmju pārbaudījumu.

  1. Kvalitātes nodrošināšana profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās.

Mācību metožu dažādība un praktisko nodarbību palielināšana.

Mācību prakses programmas, sadarbībā ar prakses organizācijām.

Mācību sasniegumu vērtēšana.

Organizācijas kultūras izpēte pēc organizācijas kultūras rādītājiem un priekšlikumu izstrāde darbinieku motivācijas, lojalitātes un efektivitātes veicināšanai.

Pedagogu komandu un grupu darba izpēte un priekšlikumu izstrāde sadarbības veicināšanai ar mērķi uzlabot kvalitāti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās.

Pedagoga personības faktora loma izglītības programmu realizēšanā (konstruktīvā, destruktīvā uzvedība, profesionālās izdegšanas profilakse, kreativitātes veicināšana, u.c.)

  1. Ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas un atzīšanas sistēmas izveide un ieviešana.

Apgūtās profesionālās kompetences saturs, kritēriji, to rādītāji, izvērtēšanas  dokumentēšana. Atzīšanas procesa posmi un dalībnieki.

Nenoliedzami interesanti varētu būt arī kursu nosēguma darbi, kas saistīti ar e-izglītības formu ieviešanu pedagoģiskajā procesā.

 

Protams tās ir tikai dažas jomas no Jūsu darbā esošo jautājumu klāsta, kuriem Jūs kursu ietvaros kopīgi ar saviem kolēģiem un augstskolu docētājiem variet mēģināt rast risinājumus.

Ieinteresētību un radošu sadarbību vēlot,

Rita Ābele,

projekta vadītāja

In reply to Rita Ābele

Atbilde: Kursu nobeiguma darba tēmas

by Iveta Pāvilsone -

Laba iespēja rast idejas kursu nobeiguma darba tēmai ir arī esošā informācija materiālā 'Prasības KP ieguvei".

In reply to Rita Ābele

Atbilde: Kursu nobeiguma darba tēmas

by Rita Ābele -

Profesionālo izglītības iestāžu vadības komandas!

Profesionālās pilnveides kursu 4. nodarbību dienā- 2013.gada 22.martā, būs iespēja uzsākt darbu pie izvēlētās kursu noslēguma darba tēmas, savstarpēji darba grupā sadalot pienākumus un veidojot turpmāko rīcības plānu.

Šobrīd kursu dalībnieki ir izvēlējušie 3 noslēguma darba tēmas:

.... profesionālās izglītības iestādes attīstības virzieni 2014.-2020.gads. (Malnavas koledža).

.... profesionālās izglītības iestādes kultūras un pozitīva mikroklimata veidošana. (Alsviķu arodskola).

..... profesionālās izglītības iestādes konkurētspējas priekšrocības veidošana. (Barkavas Profesionālā vidusskola).

Ieteicams kursu noslēguma darba izstrādei veidot darba grupu no 2 institūcijām. Tādēļ lūdzu pārējās, kursos iesaistītās, izglītības iestāžu vadības komandas izteikt viedokli par iespēju pievienoties, kādai no jau esošo tēmu darba grupām.

Cieņā,

Rita Ābele,

projekta vadītāja,

T. 67034033, 29156101

In reply to Rita Ābele

Atbilde: Kursu nobeiguma darba tēmas

by Rita Ābele -

Smiltenes Valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas komanda ir izvēlējusies kursa darba tēmu: ,,Konkurētspējīga PII. Mūsdienīgas mācību stundas aspekti."

Domāju, ka būtu lietderīgi apvienot spēkus ar Barkavas Profesionālās vidusskolas komandu.

Cieņā,

Rita Ābele,

projekta vadītāja,

T. 67034033, 29156101

In reply to Rita Ābele

Atbilde: Kursu nobeiguma darba tēmas

by Rita Ābele -
Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vadības grupas kursu
nobeiguma darba tēma: ,,Profesionālās izglītības iestādes attīstības
plānošana 2014.-2020. gadam".
Iespējams, ka var tikt veidots kopīgs kursu noslēguma darbs ar Malnavas koledžas vadības grupu..

Cieņā,
Rita Ābele,
projekta vadītāja
In reply to Rita Ābele

Atbilde: Kursu nobeiguma darba tēmas

by Rita Ābele -

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas vadības komanda kursa noslēguma darbam ir izvēlējusies tēmu: E-vides izmantošana skolas darbā.

Rita Ābele

projekta vadītāja

In reply to Rita Ābele

Atbilde: Kursu nobeiguma darba tēmas

by Imants Gorbans -

Labdien!

Viena no darbu tēmu grupām tiešām varētu būt saistīta ar E-izglītības joprojām aktuālajiem jautājumiem. Ja ir interese, labprāt esmu atvērts sadarbībai.

Doc. I. Gorbāns