6.2. Pieprasījuma līkne pilnīgā konkurencē un robežieņēmumi

6.2.