Pilnīga konkurence, monopols, monopolstiskā konkurence un oligopols. Loģiskās shēmas.

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide
Book: Pilnīga konkurence, monopols, monopolstiskā konkurence un oligopols. Loģiskās shēmas.
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 19 June 2024, 3:01 AM

Description

Pilnīga konkurence, monopols, monopolstiskā konkurence un oligopols. Loģiskās shēmas.

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsRoberts Škapars


Pilnīga konkurence, monopols, monopolistiskā konkurence un oligopols

Loģiskās shēmas

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

6.1. Tirgus tipi

6.1.

6.2. Pieprasījuma līkne pilnīgā konkurencē un robežieņēmumi

6.2.

6.3. Peļņu maksimizējošā produkta apjoma grafiskā noteikšana

6.3.

6.4. Uzņēmuma peļņas noteikšana pilnīgā konkurencē

6.4.

6.5. Preces ražošanas nosacījumi pilnīgā konkurencē ilgā laikā

6.5.

6.6. Uzņēmuma piedāvājuma līkne ilgā laikā

6.6.

6.7. Monopols un tā veidi

6.7.

6.8. Monopolapvienību veidošanās

6.8.

6.9. Monopolapvienību veidi

6.9.

6.10. Ieejas barjeras monopola tirgū un demonopolizācijas faktori

6.10.

6.11. Kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu salīdzināšanas metode piedāvājuma monopolā

6.11.

6.12. Peļņu maksimizējošā produkta apjoma un cenas grafiskā noteikšana piedāvājuma monopolā

6.12.

6.13. Peļņas salīdzināšana piedāvājuma monopolā un pilnīgā konkurencē

6.13.

6.14. Sabiedrības neto zaudējums no piedāvājuma monopola darbības

6.14.

6.15. Monopolistiskās konkurences tirgus pazīmes

6.15.

6.16. Oligopola tirgus pazīmes

6.16.

6.17. Cenas noteikšanas līderis oligopolā

6.17.