6.3. Pilnīgas konkurences tirgus modelis. 6.3.1. Pilnīgas konkurences raksturojums

Kā jau minēts, pilnīgas (atomiskas) konkurences tirgus modelim ir raksturīga virkne pazīmju un nosacījumu:


1. abas tirgus puses – pircēji un pārdevēji ir ļoti lielā skaitā.

Katrs pircējs vai pārdevējs ir sīka (atomiska) daļiņa kopējā tirgus pieprasījumā vai piedāvājumā, līdz ar to tie nevar ietekmēt nedz tirgus cenu, nedz tirgus piedāvājumu vai pieprasījumu. Ja pārdevējs piedāvās preci dārgāk par tirgus cenu, tas neatradīs pircēju un negūs ieņēmumus. Savukārt, pārdodot preci lētāk par tirgus cenu, samazinās peļņa, tāpēc pārdevējs pieskaņo preču daudzumu tirgus cenai. Proti, veic preces daudzuma pielā­gotāja funkciju. Arī pircējs patērējamo preces daudzumu pielāgo tirgus cenai. Līdz ar to gan pircēju, gan pārdevēju konkurences tirgū sauc par daudzuma pielāgotājiem;


2. tirgus dalībnieku izturēšanās ir racionāla.

Ražotājs vēlas ar saimniecisko darbību gūt maksimālu peļņu, patērētājs – saņemt maksimāli derīgu preci;


3. ir pilnīga informācija par preces tirgu.

Pircējs ir informēts par preču cenām un veidiem, kvalitāti, tirgus dalībnieku skaitu. Pārdevēja rīcībā ir vispusīga informācija par pieprasīto preču cenām;


4. pārdevēji rīkojas neatkarīgi viens no otra.

Pārdevēji nemēģina apvienoties, lai vienotos par kādu noteiktu preces cenu;


5. iekļūšana tirgū un izstāšanās no tā ir brīva.

Apskatīts tiek tā sauktais atvērtais tirgus, kurā dalībnieku iekļūšanai un aiziešanai netiek likti nekādi šķēršļi;


6. tirgū ir pircēju un pārdevēju vienveidība.

Tiek izslēgti gadījumi, kad preci pērk tāpēc, ka to pārdod, piemēram, simpātiska pārdevēja, vai arī prece tiek pārdota lētāk, ja to iegādājas simpātisks pircējs. Nav arī gadījumu, kad preci pērk tikai tāpēc, ka to ir izgatavojusi slavena firma;


7. pastāv telpiskie ierobežojumi.

Pircēja un pārdevēja darbība ir apvienota norobežotā vietā. Abas tirgus puses pieņem saimnieciskos lēmumus, pērk un pārdod preces tikai šajā vietā. Pircējs, piemēram, nenododas pārdomām, vai doto preci pirkt šajā vai citā vietā, kur transporta izmaksas būtu mazākas;


8. abi tirgus dalībnieki tiekas tirgū bez laika nobīdes, t.i., vienlaikus.

9. preces ir viendabīgas.

Nav atšķirības starp vienas un tās pašas preces vienībām, piemēram, atšķirīgs iesaiņojums, reklāma u.c. Tās ir vienādas vai pilnīgi aizstājamas. Šādas preces sauc par viendabīgām (homogēnām) precēm.


Pēdējie četri nosacījumi (6-9) norāda uz preču viendabīgumu (homogenitāti) un arī viendabīgu konkurenci. Ja kāds no šiem nosacījumiem netiek ievērots, konku­rence ir neviendabīga.