Kopsavilkums

1. Pieprasījumam ir

  • normāla reakcija, ja, pieaugot (pazeminoties) preces cenai Pn, dotās preces pieprasījums qn samazinās (palielinās);

  • anomāla reakcija, ja, pieaugot (pazeminoties) preces cenai Pn, dotās preces pieprasījums qn palielinās (samazinās).

2. Preces pieprasījumu ietekmē arī citu preču cenas. To iedarbība ir atkarīga no tā, kā preces lietojums ietekmē otras preces lietojamību. Raksturojot preces pēc šī kritērija, izšķir trīs gadījumus:

  • viena otru aizstājošas preces. Pieaugot (pazeminoties) vienas preces cenai, otras preces pieprasījums palielinās (samazinās);

  • viena otru papildinošas (saistītās) preces. Pieaugot (pazeminoties) vienas preces cenai, otras preces pieprasījums samazinās (pieaug);

  • preces pēc savas lietojamības nav saistītas. Līdz ar to vienas preces cenu maiņa neietekmē otras preces pieprasījumu.

3. Palielinoties mājsaimniecības ienākumiem, preces pieprasījumam ir vērojami šādi pārmaiņu varianti:

  • normālai (augstvērtīgai) precei pieaug;

  • mazvērtīgai precei samazinās;

  • sasniedzot kādu zināmu patēriņa līmeni, paliek nemainīgs. Tas ir raksturīgs precēm, kuras ik dienu patērē nemainīgā daudzumā (gaļa, cigaretes u.c.). Tās sauc par piesātinājuma precēm.

4. Sociālās vides ietekmē var rasties trīs veida efekti ar dažādu iedarbības raksturu – līdzskrējēja, snoba un prestiža (Vēblena) efekti.

5. Piedāvājuma reakciju uzskata par normālu, ja, preces cenai Pn paaugstinoties (pazeminoties), piedāvājuma apjoms formula_4arī palielinās (samazinās).

6. Ārpuscenas faktoru maiņas rezultātā pieprasījuma (piedāvājuma) līkne pārvietojas uz labo vai kreiso pusi atkarībā no to darbības un pārmaiņu rakstura.

Viena mainīga ietekmējoša lieluma gadījumā notiek tā kustība pa piepra­sījuma (piedāvājuma) līkni. Tās pārvietošanās šajā gadījumā nenotiek.