2.2.3. Pārējo ārpuscenas faktoru ietekme

Preces n piedāvājumu ietekmē arī citu preču cenas, piemēram, aizstājējpreču cenas (P1, P2, …, Pn-1). Ja tās pieaug, bet piedāvātās preces cena nemainās vai arī pieaug lēnāk kā aizstājprecei, kuru ražotājs arī izgatavo vai varētu izgatavot, to ražotāju interese par apskatāmo preci samazinās (2.2.7. attēls) un tās ražošana sašaurinās. Piedāvājuma līkne pārvietojas pa kreisi. Un otrādi, ja aizstājējpreču cenas pazeminās, ražotāju interese par piedāvājamo preci palielinās un uzņēmumā tiek veikti pasākumi, lai palielinātu šīs preces piedāvājumu.

Arī ražošanas faktoru cenām (e1, e2, …, ek) ir liela nozīme preces piedāvājuma palielināšanā vai samazināšanā. To cenas ir tieši saistītas ar produkcijas ražošanas un pārdošanas izmaksām. Ražotājs tās pastāvīgi vērtē un salīdzina ar iegūtiem ieņēmumiem. Ja ieņēmumi ir lielāki par izmaksām, tad uzņēmums gūst peļņu un precei ir piedāvājums. Ja ražošanas faktori kļūst lētāki, palielinās peļņa un piedāvājums. Piedāvājuma līkne pārvietojas pa labi. Ja paaugstinās darba alga vai izejvielu cena, pieaug arī izmaksas, samazinās peļņa un preces piedāvājums. Piedāvājuma līkne pārvietojas pa kreisi(2.2.7. attēls). Uzņēmums šajā gadījumā pārkārtos ražošanu tādas preces izlaidei, kuru var izgatavot, izmantojot lētākus ražošanas faktorus, vai arī kuras ražošanā dārgo ražošanas faktoru īpatsvars ir zemāks. Protams, ir jāņem vērā arī uzņēmuma riska pakāpe, tirgus stratēģija un citi uzņēmuma rīcības motīvi.

Liela nozīme ir ražošanas produktivitātei Pr, kura raksturo ražošanas faktoru ražīgumu produkcijas ražošanā. Produktivitāte ir cieši saistīta ar ražošanas tehnisko līmeni. Jo tas ir augstāks un ražošanas faktori ražošanā tiek lietoti efektīvāk, jo vairāk produkta tiek saražots un pazeminās izmaksas. Piedāvājuma līkne pārvietojas pa labi (2.2.7. attēls).

Lauksaimniecības produktivitāte ir lielā mērā atkarīga no laika apstākļiem. Ja vasarā nav labvēlīgi laika apstākļi lauksaimniecības produkcijas ražošanai, produktivitāte samazinās un piedāvājuma līkne pārvietojas pa kreisi. Ja ir labvēlīgi laika apstākļi, piedāvājuma līkne pārvietojas pa labi.

Tātad piedāvājuma līkne pārvietojas pa labi (kreisi), ja

  • pazeminās (paaugstinās) citas preces cena;

  • pazeminās (paaugstinās) ražošanas faktoru cenas;

  • pieaug (samazinās) ražošanas produktivitāte;

  • palielinās (samazinās) dotās preces piedāvātāju skaits tirgū.