2.2.2. Tirgus piedāvājums

Ja summē visu kartupeļu audzētāju un piegādātāju piedāvājumus pa dažādiem cenas līmeņiem, tad iegūst kartupeļu tirgus piedāvājumu. 2.2.2. tabulā ir parādīti kartupeļu tirgus piedāvājuma apjomi dažādos kartupeļu cenu līmeņos.

2.2.5.


2.2.5. attēls. Kartupeļu tirgus piedāvājums

Redzams, ka kartupeļu tirgus piedāvājuma līkne ir ar pozitīvu kāpumu (2.2.5. attēls) un lēzenāka nekā iepriekš apskatītā individuālā piedāvājuma līkne.

Grafiski tirgus piedāvājuma veidošanās vispārīgā veidā ir parādīta 2.2.6. attēlā. Pieņemsim, ka preces n tirgū ir trīs preces piegādātāji. Tirgus piedāvājums tiek iegūts, ja atbilstoši katram cenas līmenim tiek saskaitīti preces apjomi, kurus pie apskatāmās cenas ir ar mieru piegādāt katrs preces ražotājs.

Visus piedāvājumu ietekmējošos lielumus, izņemot piedāvātās preces cenu, sauc par ārpuscenas faktoriem. Tālāk tiek apskatīta to iedarbība uz tirgus piedāvājumu.

Preces pārdevēju skaits tirgū ir uzskatāms kā specifisks ārpuscenas faktors, kas ietekmē tikai tirgus piedāvājumu. Līdz ar to tirgus piedāvājuma funkcija ir


(2.2.4) (2.2.4),


kur f – pārdevēju skaits preces n tirgū.

Ja pārdevēju skaits tirgū pieaug (samazinās), tad tirgus piedāvājuma līkne (2.2.7. attēls) pārvietojas pa labi (kreisi). Piemēram, ārzemju piedāvātāju pieplūdums iekšējā tirgū piedāvājuma līkni nobīdīs pa labi, bet importa ierobežojumi samazinās to pieplūdumu, un tirgus piedāvājuma līkne pārvietosies pa kreisi.

2.2.6.

2.2.6. attēls. Ražotāja tirgus piedāvājuma veidošanās2.2.7.

2.2.7. attēls. Piedāvājuma līknes pārbīde