2.1.4. Mājsaimniecības ienākumu maiņa

Preces pieprasījumu ietekmē arī mājsaimniecības ienākumu I maiņa. Šajā gadījumā preces n pieprasījuma funkcija ir šāda:


(2.1.7.)  (2.1.7).


Analizēsim divus svarīgākos šī lieluma iedarbības gadījumus.

Pirmkārt, pieaugot ienākumiem, mājsaimniecības interese par atsevišķām precēm var palielināties, bet par citām samazināties. Ja, pieaugot ienākumiem, pieprasījums pēc preces pieaug, tad to sauc par normālu preci (2.1.11. attēls). Reizē pārvietojas arī preces n tirgus pieprasījuma līkne pa labi no D0 uz D1 (2.1.11. attēls b).

2.1.11.

2.1.11. attēls. Ienākumu ietekme uz normālas preces individuālo un tirgus pieprasījumu


Ja turpretī, pieaugot ienākumiem, pieprasījums pēc preces samazinās, to sauc par mazvērtīgu preci (2.1.12. attēls a). Redzams, ka tas izraisa preces n tirgus pieprasījuma līknes pārbīdi pa kreisi no D0 uz D1 (2.1.12. attēls b.).

2.1.12.

2.1.12. attēls. Ienākumu ietekme uz mazvērtīgas preces individuālo un tirgus pieprasījumu


2.1.13.

2.1.13. attēls. Ienākumu pieauguma ietekme uz preces pieprasījumu

Jēdzieni normāls un mazvērtīgs ir jāsaprot kā relatīvi lielumi. Nozīme šajā preces vērtējumā ir katra pircēja subjektīvajam vērtējumam, kurš lielā mērā ir atkarīgs no pircēja ienākumiem. Piemēram, turīgam pircējam, kura ienākumi ir lieli, mākslīgās ādas kažoks var likties mazvērtīga prece, taču materiāli slikti nodrošinātam pircējam tā ir normāla prece. Tātad normāla prece, pieaugot ienākumiem, var kļūt par mazvērtīgu preci. Proti, pieaugot ienākumiem, sākumā pieprasījums pēc preces n pieaugs līdz piesātinājuma punktam A1 (2.1.13. attēls). Ienākumiem vēl vairāk palielinoties, tās patēriņš kādu laiku paliek bez pārmaiņām apjomā q1 līdz ienākumu līmenim, kas grafikā atbilst punktam A2, bet pēc tam pat samazinās (punkts A3) vai arī pilnīgi izzūd (punkts A4).

Piemēram, kvalitatīvus apelsīnus var vērtēt kā derīgu preci. Pieaugot ienākumiem, to patēriņš var palielināties, līdz iestājas piesātinājums, kad pircējs tos iegādāsies kādā noteiktā daudzumā. Ja ienākumi arvien turpina pieaugt, pieprasījums pēc tiem var samazināties, jo pircējs kādu apelsīnu daudzumu var aizstās ar citiem, parasti dārgākiem augļiem.

Otrkārt, pieaugot ienākumiem, preces n pieprasījums palielinās līdz punktam A1, bet pēc tam vairs nemainās, t.i., iestājas piesātinājums (2.1.14. attēls). Piemēram, patērētājs, pieaugot ienākumiem, var atļauties pirkt labākas kvalitātes gaļu lielākā daudzumā, taču viņa pieprasījums ar laiku nostabilizējas, jo ikdienā ģimene nespēj patērēt, piemēram, vairāk par vienu kilogramu gaļas (q1). Katrai ģimenei ir tā sauktā gaļas patēriņa dienas norma. Tātad gaļas pieprasījuma ziņā patērētājam iestāsies

2.1.14.


2.1.14. attēls. Piesātinājuma prece

piesātinājums, kam ir tieksme palikt nemainīgam, t. i., patērētājs pirks tikai vienu kilogramu gaļas dienā, lai gan esošie līdzekļi ļauj iegādāties vairāk. Šādu preci sauc par piesātinājuma preci.