Jautājumi

 1. Kas ir mikroekonomika?

 2. Kāda ir atšķirība starp mikroekonomiku un makroekonomiku?

 3. Raksturojiet modeļu lietojumu mikroekonomikā.

 4. Kāds ir Ceteris paribus noteikums?

 5. Kas ir parciālā un totālā analīze?

 6. Kas ir pozitīvā un normatīvā ekonomika, kādas ir to galvenās atšķirības?

 7. Kas ir vajadzība, konkretizētā vajadzība un pieprasījums?

 8. Kāda ir vajadzību klasifikācija?

 9. Kādi ir trīs ekonomikas pamatjautājumi?

 10. Kas ir saimniekošana?

 11. Ar ko atšķiras saimnieciskie labumi no brīvajiem labumiem?

 12. Kas ir prece un kādas ir tās trīs raksturīgākās pazīmes?

 13. Kā preces klasificē?

 14. Kas ir zeme, darbs, kapitāls?

 15. Kas ir specializācija, darba dalīšana un kādas ir to priekšrocības un trūkumi?

 16. Kas ir komandekonomika, tirgus ekonomika, tradicionālā ekonomika un kādas ir to atšķirības?

 17. Paskaidrojiet tautsaimniecības aprites būtību.

 18. Kas ir uzņēmums?

 19. Kas ir privātā un sabiedriskā mājsaimniecība?

 20. Kāda ir ekonomiskā minimizācijas un maksimizācijas principu būtība?