Jēdzieni un termini

Pasaules ekonomika

Tautsaimniecība

Nacionālā ekonomika (tautsaimniecības mācība, ekonomikas teorija)

Mikroekonomika

Makroekonomika

Modelis

Parciālā un totālā analīze

Ceteris paribus noteikums

Pozitīvā un normatīvā ekonomika

Komandekonomika, tirgus, tradicionālā un jauktā ekonomika

Vajadzības:

 • eksistences v., drošības v., sociālās v., cieņas v., izaugsmes v.

 • absolūtās un relatīvās v.

 • individuālās un kolektīvās v.

 • elastīgās un neelastīgās v.

 • materiālās un nemateriālās v.

 • atklātās un apslēptās v.

 • vienreizējās un atkārtojošamies v.

Pieprasījums

Labumi – brīvie un saimnieciskie.

Preces:

 • patēriņa un ražošanas

 • lietiskās preces un pakalpojumi

 • neitrālās un “sliktās”

 • dalāmās un nedalāmās

 • savstarpēji papildinošās, savstarpēji aizstājošās un pēc lietojuma nesaistītās

 • viendabīgās un neviendabīgās

 • normālās (augstvērtīgās), mazvērtīgās, Engela un piesātinājuma

 • privātās, sabiedriskās un privāti sabiedriskās

Ekonomikas pamatproblēma

Saimniekošana

Ražošana

Ražošanas faktori:

 • zeme

 • darbs

 • kapitāls (naudas k., lietu k.)

Specializācija

Darba dalīšana

Tautsaimniecības aprite

Mājsaimniecība:

 • privātā

 • sabiedriskā

Uzņēmums

Ekonomiskuma princips

Produktivitāte (ražīgums)

Peļņa

Rentabilitāte