A. Geske, A. Grīnfelds. Testu teorijas elementi izglītībā

Prof. A. Geske, Prof. A. Grīnfelds. Testu teorijas elementi izglītībā

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Andrejs Geske, Andris Grīnfelds


Testu teorijas elementi izglītībā
Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

Radošās komūnas licence
Darbu Andrejs Geske, Andris Grīnfelds. Testu teorijas elementi izglītībā ir licencējuši ar
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci
.