5. Mācības jaunā pedagoģiskā kultūrā

5.2. Mācību procesa mainīgums mūsdienu mainīgajos apstākļos (piemērs)

21. gadsimta sabiedrība prasa būtiskas izmaiņas mūsdienu mācību procesā, kurā uzsvars tiek likts nevis uz pedagoga mācīšanu, bet gan uz izglītojamā mācīšanos. Paņemsim par piemēru visvienkāršāko izglītojamā mācīšanās variantu. Tāds mācīšanās modelis satur piecus moduļus:

  1. „Mācīšanās vide”,
  2. „Mācīšanās organizācija”,
  3. „Mācību programma un saturs”,
  4. „Mācīšanās process”,
  5. „”Modernizēts” domāšanas process”.

Izglītojamā mācīšanās modeļa 1. modulis „Mācīšanās vide” (skat. attēlu „Izglītojamā mācīšanās vide”). Paskaidrojums attēlam. Centrā - autonoms izglītojamais. Apkārt viņam- informācijas resursu dažādība (tradicionālie informācijas resursi; datu bāzes un datu bankas; globālie tīmelis: Internet, u.c.; visu līmeņu izglītības iestādes ar „piesaistītiem” ekspertiem; u.c.); IKT (aparatūra, programmatūra, portāli, vortāli, u.c.).

Failsizgliitojamaa_maaciishanaas_vide.png

 

Izglītojamā mācīšanās modeļa 2. modulis „Mācīšanās organizācija” (skat. attēlu „Mācīšanās organizācija”). Paskaidrojums attēlam. Moduļa centrā - autonoms izglītojamais. Apkārt viņam- izmaiņas Telpa-Laiks struktūrā (izglītojamais „nav piesiets” noteiktiem mācību kabinetiem noteiktā laikā); nelinērs mācīšanās process („kad gribu, tad mācos”); izmaiņas nodarbību sarakstā (izglītojamais un pedagogs „nav piesiets” noteiktām mācību kabinetiem noteiktā laikā); izmaiņas attiecībās Pedagogs↔Izglītojamais (pedagoģijas zinātnē saka pāreja mācībās no „objekts↔subjekts” („es tevi tagad mācīšu”) uz „subjekts↔subjekts” („es tev tagad palīdzēšu mācīties un pie reizes arī pats mācīšos”); nehomogēnas vecuma grupas (izglītība mūža garumā); mācīšanās grupās.

Failsmaaciishanaas_organizaacija.png

 

Izglītojamā mācīšanās modeļa 3. modulis „Mācību programma un saturs” (skat. „Mācību programma un saturs”). Paskaidrojums attēlam. Moduļa centrā – autonoms izglītojamais. Apkārt viņam, pateicoties IKT iespējām - sazarota pieeja „Tematikai” un „Saturam” „jebkurā laikā” un „no jebkuras vietas”; alternatīvi zināšanu apguves procesi; pateicoties IKT iespējām – datu un informācijas daudzveidība; vairākkārt izmantojami mācību materiāli - „jebkurā laikā” „no jebkuras vietas,” kur varu apgūt jebkuru mācību moduli „n- tās reizes”.

maaciibu_programma_un_saturs.png

 

Izglītojamā mācīšanās modeļa 4. modulis "Mācīšanās process” (skat. attēlu „Mācīšanās process”). Paskaidrojums attēlam. Moduļa centrā – autonoms izglītojamais. Apkārt viņam uz informāciju bāzētas mācīšanās iespējas: prasme lasīt un rakstīt informāciju ar IKT palīdzību; uz sadarbības un kooperācijas pētniecību bāzētas mācības un zināšanu apguve (mācību procesā uzsvars tiek likts uz pētniecību); iepazīšanās ar IKT multilingvālo multikultūrvidi.

macibu_process21.png

 

Izglītojamā mācīšanās modeļa 5. modulis "”Modernizēts” domāšanas process” (skat. attēlu „”Modernizēts” domāšanas process”). Paskaidrojums attēlam. Moduļa centrā – autonoms izglītojamais. Apkārt viņam uz jauno domāšanu bāzēts cikls „domāšana↔lēmumu pieņemšana”: mācīšanās stratēģijas izvēle, attīstīšana un realizācija; uz IKT bāzētas informācijas atlases, „attīstības” (pārstrāde) un realizācijas (mācību procesam, biznesam, u.c.) stratēģija; sadarbība un kooperācija mācību procesā visos līmeņos; nepārtraukta sadarbības un kooperācijas novērtēšana.

Failsmodernizeets_domashanas_process.png

 

Šādā izglītojamā mācīšanās modelī netika definētas vairākas mācību komponentes - mācīšanās principi, informatīvie procesi, satura standarti, demokrātijas principi, sakarības starp tiem:

izgliitojamaa_maaciishanaas.png