2. Datubāze "Dzīvnieki"

2.4. Datubāzes izveide

Datubāzes izveides pirmajā solī nepieciešams uzstādīt tās parametru vērtības.2.4.attēlā attēlots ekrāna kopija piemērā minētā projekta dzīvnieku datubāzei aizpildītie iestatījumu lauciņi. Pirmie divi lauciņi – „Nosaukums” un „Ievads”, kā norāda zvaigznīte (*) pie uzraksta, datubāzes veidotājam jāaizpilda obligāti. Šajā piemērā skolotājs datubāzei piešķīris nosaukumu „Dzīvnieki”. Lauciņā „Ievads” skolotājs ir ierakstījis uzdevumu, kas skolēniem jāpaveic, aizpildot šo datubāzi:

Uzdevums. Izveidot dzīvo būtņu datubāzi. Katram skolēnam nepieciešams atrast informāciju par vismaz trim dzīvām būtnēm un ierakstīt to šajā datubāzē.

Ievada tekstu lietotāji var izlasīt, skatot datubāzē ierakstīto informāciju šķirklī „Skatīt sarakstu”.

Nākamajos četros lauciņos jānorāda laika posms, kurā tā ir pieejama skolēniem – gan jaunu ierakstu pievienošanai un labošanai („Pieejams no” un „Pieejams līdz”), gan ievadītās informācijas apskatei („Skatāms no” un „Skatāms līdz”). Tā kā piemērā skolotājs nolēma, ka datubāze būs papildināma arī pēc projekta beigām, tad viņš šos lauciņus neaktivizēja, atstājot iezīmētas attiecīgas izvēles rūtiņas „Atspējot”.

Nākamie trīs iestatījumi dod iespēju skolotājam noteikt katram skolēnam ievadāmo ierakstu daudzumu, norādot gan mazāko nepieciešamo skaitu lauciņā „Nepieciešamās ievadnes”, gan lielāko pieļaujamo ierakstu skaitu lauciņā „Maksimālais ievadņu skaits”. Piemērā, katram skolēnam, kā norādīts uzdevuma formulējumā (skat. lauciņu „Ievads”), jāievada informācija par vismaz trim dzīvniekiem, tāpēc lauciņā „Nepieciešamās ievadnes” ierakstīta vērtība „3”. Skolotājs nolēmis (vismaz projekta sākumā) ierobežot ierakstu daudzumu, ļaujot katram skolēnam ierakstīt informāciju par ne vairāk kā pieciem dzīvniekiem (skat. lauciņu „Maksimālais ievadņu skaits”).

Piemērā skolotājs nolēmis, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam jāieraksta informācija par vismaz vienu dzīvnieku, lai varētu skatīt pārējo komandas biedru veidotos ierakstus. Tas, viņaprāt, mazinātu iespēju ietekmēties no citu komandas biedru idejām un veicinātu ideju daudzveidību. Tāpēc lauciņā „Pirms skatīšanas nepieciešamas ievadnes” skolotājs ir ierakstījis vērtību „1”.

Tā kā skolotājs nolēmis prasīt, lai skolēni par katra komandas biedra veidoto ierakstu uzrakstītu kāda komentāru, tad iestatījumam „Komentāri” piešķirta vērtība „Jā”. Savukārt, lauciņam „Vai pieprasīt apstiprināšanu?” atstāta noklusētā vērtība „Nē”, jo projekta grupa vienojusies tikties katru dienu, līdz ar to nav nepieciešamības pēc atgādinājumiem skolotājam.

Skolotājs nolēmis novērtēt katra skolēna darbu desmit baļļu sistēmā (10 – augstākais vērtējums) un darīt šo vērtējumu zināmu skolēnam Moodle vidē. Tāpēc viņš iestatījumam „Vai atļaut novērtēt publicētās ziņas?” iezīmējis izvēles rūtiņu „Izmantot novērtējumus” un lauciņā „Vērtējums” norādījis 10 kā maksimālo vērtējumu.

Vispārējiem moduļu iestatījumiem atstātas noklusētās vērtības.

2.4.att. Datubāzes iestatījumi

Datubāzes iestatījumi