A.Voitkāns, J.Judrups. E-mācību vides Moodle lietošanas pamācība klausītājiem

Šī pamācība ir paredzēta e-kursu klausītājiem – dalībniekiem. Tajā tiek aplūkots, kā pieslēgties e-mācību videi, kā rediģēt savu profilu, kāda ir e-kursu galvenā struktūra un galvenie bloki un rīki. Tiek apskatīti kalendārs, forumi, testi, uzdevumi un citi šīs e-vides rīki.

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Arnis Voitkāns, Jānis Judrups

E-mācību vides MOODLE lietošanas pamācība klausītājiem

Versija 1.0Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010

Radošās komūnas licence
Darbu Arnis Voitkāns, Jānis Judrups. E-mācību vides Moodle lietošanas pamācība klausītājiem ir licencējuši ar
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci
.