2. Ievads

Karbonskābes un to esteri

Ar organiskajām skābēm bieži nākas sastapties ikdienā. Daudzas karbonskābes ietilpst pārtikas produktu sastāvā, to vidū askorbīnskābe jeb C vitamīns. Arī medikaments aspirīns ir karbonskābe.

Karbonskābes dabā veic aizsargfunkcijas (piemēram, skudrskābe), piedod augļiem skābumu, ietilpst sviedru sastāvā, veido eļļas, taukus, vaskus. Tās sastopamas smaržvielās.


Sasniedzamie rezultāti
  • Izprot karbonskābju molekulu uzbūvi.
  • Izprot karbonskābju iedalījumu pēc karboksilgrupu skaita, ogļūdeņraža atlikuma uzbūves.
  • Prot nosaukt karbonskābes un to sāļus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai, prot lietot karbonskābju un to sāļu triviālos nosaukumus: skudrskābe, etiķskābe, sviestskābe, baldriānskābe, skābeņskābe, acetāti, formiāti u.c.
  • Zina par karbonskābju atrašanos dabā.
  • Prot salīdzināt karbonskābju fizikālās īpašības, izmantojot rokasgrāmatu datus.
  • Izprot karbonskābju ķīmiskās īpašības, prot aprakstīt tās ar molekulārajiem un jonu vienādojumiem.
  • Izprot saikni starp ogļūdeņražiem, spirtiem, aldehīdiem un karbonskābēm un novērtē tās nozīmi vielu iegūšanā, apraksta pārvērtības ar reakciju vienādojumiem.
  • Izprot sadzīvē lietojamo karbonskābju uzglabāšanas un lietošanas noteikumu ievērošanas nepieciešamību un prot pareizi rīkoties nelaimes gadījumos.

Metodiskas norādes skolotājam

Audzēkņi jau ir iepazinušies ar ogļūdeņražiem, spirtiem un aldehīdiem. Šie savienojumi veido oksidēšanās - reducēšanās rindu. Alkanolus var uzskatīt par alkānu oksidēšanās produktiem. Savukārt, alkanolus oksidējot, iegūst alkanālus, kas tālāk viegli oksidējas par alkānskābēm. Karbonskābes ieteicams aplūkot kā organisko savienojumu oksidēšanās produktus:

skabju oks

Ar karbonskābēm visbiežāk nākas sastapties pavāriem, konditoriem, jo vairākas skābes (piemēram, etiķskābi, sorbīnskābi, citronskābi) izmanto par pārtikas piedevām.
Etiķskābi un skābeņskābi izmanto skābajos tīrīšanas līdzekļos, ar ko nākas sastapties dažādu profesiju pārstāvjiem. Īpaša vērība jāpievērš pareizām darba metodēm, strādājot ar etiķskābi, jo tā ir kodīga viela. Daudzo nelaimes gadījumu dēļ kopš 2010. gada ir aizliegts mazumtirdzniecībā izplatīt etiķskābi ar koncentrāciju virs 10%.

Līdzīgi kā iepriekšējos tematos svarīgi vispirms labi apgūt molekulu uzbūvi, pēc tam vielu viršanas un kušanas temperatūru maiņu homologu rindā. Pirms ķerties pie ķīmiskajām īpašībām, jānostiprina attiecīgās savienojumu klases struktūrformulu rakstīšana. Te piedāvāts patstāvīgais darbs, kas izmantojams temata "Karbonskābes" apguves sākumā (DL Alkānskābju molekulu uzbūve un homologu rinda).

Ja ir grūtības nodrošināt mācību telpā ventilāciju, ieteicams eksperimentus veikt demonstrējumu veidā. Vienlaikus tas radīs arī laika ekonomiju. Demonstrējumu izpildē ieteicams iesaistīt arī dažus audzēkņus.
Vizualizācijai izmantojama datorprezentācija "Karbonskābes un to esteri".
Informatīvie materiāli (Etiķskābe, Citronskābe, Margarīns) izmantojami pēc skolotāja ieskatiem.