5. Patstāvīgais darbs. Alkānskābju molekulu uzbūve un homologu rinda

DL Alkānskābju molekulu uzbūve un homolohu rinda

Patstāvīgais darbs

Alkānskābju molekulu uzbūve un homologu rinda

Mērķis. Nostiprināt zināšanas par alkānskābju molekulu uzbūvi un izpratni par fizikālo īpašību maiņu homologu rindā.

Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts

  • Zina karbonskābju molekulu uzbūvi, apskatot to vienkāršāko homologu rindu – alkānskābes.
  • Prot prognozēt alkānskābju kušanas un viršanas temperatūras, izmantojot to likumsakarīgu izmaiņu homologu rindā.
  • Prot rakstīt alkānskābju pilnās un saīsinātās struktūrformulas.

Darba uzdevumi

1. Aizpildi tabulu, tukšajās vietās ierakstot trūkstošo!

Alkānskābe

Pilnā struktūrformula

Saīsinātātā struktūr-formula

Kušanas temperatūra

Viršanas temperatūra

Agregātstāvoklis 20 oC temperatūrā

Metānskābe

(skudrskābe)


HCOOH
Etānskābe

(etiķskābe)

šķidrums

Propānskāb

pr-skabe


-21 oC

141 oC


Butānskābe

butskabe

2. Uzraksti alkānskābju funkcionālo grupu un nosauc to!

3. Uzraksti alkānskābju vispārīgo formulu!

4. Kā homologu rindā izmainās alkānskābju kušanas un viršanas temperatūras?

5. Nosauc citas karbonskābju fizikālās īpašības! Kuras no tām homologu rindā likumsakarīgi mainās?

Metodiskas piezīmes

Patstāvīgais darbs veicams pēc tam, kad audzēkņi jau zina etiķskābes kušanas temperatūru vai arī šī darba laikā skolotājs to pasaka. Tālākā audzēkņu darbība saistīta ar pārējo tabulā trūkstošo fizikālo konstanšu prognozēšanu. Tabulā ieraksta paredzamo temperatūras intervālu. Pieļaujams arī atbildes variants – temperatūra zemāka/augstāka par … . Aizpildot darba lapu, audzēkņi pamato savu izvēlēto skaitli. Kad darbs pabeigts, skolotājs uzraksta uz tāfeles pareizās temperatūru vērtības, audzēkņi salīdzina.

Likumsakarīgi homologu rindā samazinās arī alkānskābju šķīdība ūdenī. Samazinoties gaistamībai, skābēm ar lielāku molmasu nav vairs tik asas smakas kā homologu rindas pirmajiem pārstāvjiem.