2. Ievads

Aldehīdi un ketoni


Aldehīdi un ketoni ir skābekli saturošie organiskie savienojumi, kurus var uzskatīt par spirtu un karbonskābju „starpniekiem”. Spirtus oksidējot, veidojas aldehīdi, kas tālāk oksidējas par karbonskābēm. Aldehīdi un ketoni ir sastopami dabā. Bieži vien to smarža nosaka dažādu augu un dzīvnieku specifiskos aromātus vai pilda kādu citu svarīgu funkciju dabā. Piemēram, aldehīds undekanāls ir dzimumferomons kodēm. Aldehīdi viegli oksidējas, tīrā veidā tie ir nestabili pat gaisa skābekļa iedarbībā. Dažus aldehīdus izmanto kulinārijā par aromātvielām. Pazīstamākais ketons ir acetons, to sadzīvē un tehnikā lieto par šķīdinātāju.

Sasniedzamais rezultāts

Zina jēdzienus: ogļūdeņražu karbonilatvasinājums, aldehīds, ketons, alkanāls, alkanons, piesātināts aldehīds, piesātināts ketons, vienvērtīgs aldehīds, vienvērtīgs ketons.

Izprot aldehīdu un ketonu molekulu uzbūvi.

Nosauc vienvērtīgos piesātinātos aldehīdus atbilstoši Starptautiskajai (IUPAC) nomenklatūrai.

Izprot aldehīdu oksidēšanas, reducēšanas un pievienošanas reakcijas.

Raksta reakciju vienādojumus (atbilstoši prasītajiem reakciju veidiem) homologu rindu vispārīgajam loceklim, kas raksturo aldehīdu īpašības.

Zina nosaukt svarīgākos aldehīdu un ketonu pārstāvjus un to nozīmi dabā un praktiskajā dzīvē.

Izprot acetona nozīmi praktiskajā dzīvē un tā pareizas lietošanas nosacījumus.

Zina aldehīdu un ketonu nozīmi izvēlētajā profesijā.


Metodiskas norādes skolotājam

Audzēkņi jau pazīst skābekli saturošos ogļūdeņražu atvasinājumus – spirtus, kurus sauc par hidroksilatvasinājumiem. Aldehīdi un ketoni ir ģenētiski cēlušies no spirtiem, tāpēc būtu svarīgi sākumā atgādināt audzēkņiem par etanola oksidēšanos par etanālu (acetaldehīdu), šādi nonākot pie jaunās organisko savienojumu klases – aldehīdiem un ketoniem. Aldehīdi un ketoni satur karbonilgrupu, tāpēc tos sauc par ogļūdeņražu karbonilatvasinājumiem.

Mācoties par aldehīdiem un ketoniem, galvenā vērība veltāma aldehīdu molekulu uzbūvei, reakciju vienādojumus rakstot galvenokārt ar vienkāršākajiem piesātinātajiem vienvērtīgajiem aldehīdiem (alkanāliem).

Aldehīdi, kas pārējo organisko vielu vidū izceļas ar vieglo oksidēšanās spēju, aktualizē oksidēšanās - reducēšanās pārejas organisko savienojumu vidū. Šajā tematā der atgādināt par spirtu oksidēšanos par aldehīdiem.

No vispārējās organisko savienojumu oksidēšanās shēmas (piemēram, alkāns → alkanols → alkanāls → alkānskābe → oglekļa(IV) oksīds + ūdens) praktiski nozīmīgākā ir spirtu oksidēšanās par karbonskābi, kurā aldehīds ir starpprodukts:

spirts → aldehīds → karbonskābe

Apskatot šo reakciju virkni, ir svarīgi atcerēties, ka aldehīdi oksidējas daudz vieglāk nekā spirti, tāpēc, oksidējot spirtus, parasti iegūst karbonskābes.

Ikdienā visbiežāk sastopamies ar formaldehīdu un acetonu. Ar formaldehīdu sastopas celtniecības un būvmateriālu speciālisti, namdari, frizieri, kosmetologi. Acetonu kā universālu šķīdinātāju izmanto visās nozarēs, kur jāstrādā ar eļļām, līmēm, lakām, jāatdala vielas, kas nešķīst ūdenī.

Jāuzsver formaldehīda un acetona iespējamā kaitīgā iedarbība, drošas darba metodes un rīcība nelaimes gadījumā.

Ieteicams izmantot:

Patstāvīgais darbs. DL Alkanālu molekulu uzbūve un homologu rinda.

Demonstrējumi. DL Acetons kā šķīdinātājs. Sudraba spoguļa reakcija.

Informatīvais materiāls. IM Formaldehīds.

Datorprezentācija. PP Aldehīdi un ketoni