Spirti

D.Cēdere. Spirti

3. Alkanolu molekulu uzbūve un nosaukumi

A

Alkanoli ir alkānu hidroksilatvasinājumi, tie ir vienkāršākie spirti. To molekulās ir viena hidroksilgrupa. Vienkāršākais alkanolu pārstāvis ir metanols jeb metilspirts.

met strukt                        metanola mod

                                        Metanola molekulas uzbūve.

 

Alkanolu nosaukumus atvasina no alkānu nosaukumiem ar izskaņu -ols, norādot, pie kura oglekļa atoma atrodas -OH grupa. Galveno virkni numurē no tā gala, kuram tuvāk atrodas hidroksilgrupa. Atsevišķiem savienojumiem lieto arī triviālos nosaukumus.

 

sp nom