Spirti

D.Cēdere. Spirti

2. Ievads

Spirti ir atvasināti no ogļūdeņražiem, to molekulās ūdeņraža atoms ir aizstāts ar OH-grupu:

ievads

Šādas izmaiņas molekulas uzbūvē nosaka to, ka spirtiem, salīdzinot ar ogļūdeņražiem, ir stipri atšķirīgas īpašības. Līdzīgā īpašība - spirti ir viegli degoši. Spirtu molekulas var saturēt vienu vai vairākas OH-grupas.

Sagaidāmais rezultāts

  • Zina jēdzienus: spirti, vienvērtīgi spirti, daudzvērtīgi spirti, alkanoli.
  • Izprot spirtu uzbūvi. Sastāda izomēru formulas konkrētam savienojumam no alkanolu homologu rindas.
  • Uzraksta spirtu homologus pēc vispārīgās formulas, nosauc spirtus atbilstoši IUPAC nomenklatūras prasībām.
  • Izprot spirtu oksidēšanās, aizvietošanas, rūgšanas reakcijas.
  • Raksta reakciju vienādojumus homologu rindu vispārīgajam loceklim, kas raksturo vienvērtīgos un daudzvērtīgos spirtus.
  • Ķīmijas laboratorijā pazīst etilspirtu un glicerīnu pēc fizikālajām īpašībām un to raksturīgajām reakcijām.
  • Zina spirtu nozīmi sadzīvē un izvēlētajā profesijā.


Metodiski ieteikumi skolotājiem

Spirti ir izplatīti dabā, dažus no tiem plaši izmanto sadzīvē un tehnikā. Visvairāk lietotais ir etanols (etilspirts), kurš ietilpst dažādu alkoholisko dzērienu sastāvā, tiek lietots medicīnā lokālai dezinficēšanai, biodegvielas ieguvei. Etanols ir arī labs šķīdinātājs. Speciālistiem, kuriem jāstrādā ar etanolu, jāzina, kā nesajaukt to ar indīgo metanolu. Pārtikā un parfimērijā izmanto glicerīnu, kuru nedrīkst sajaukt ar otru bieži lietoto daudzvērtīgo spirtu etilēnglikolu, kurš ir toksisks.

Ar spirtiem nākas saskarties dažādu profesiju pārstāvjiem – pavāriem, konditoriem, kosmetologiem, mediķiem un smalkmehāniķiem, kā arī tiem, kuri par degvielu lietos bioetanolu.

Šī temata apguvē vienlīdz svarīgas ir fizikālās un ķīmiskās īpašības, tāpēc, sākot mācīties par spirtiem, ir nepieciešami biežāk izmantojamo spirtu – etanola, etilēnglikola un glicerīna paraugi, lai iepazītos ar šo ārējām pazīmēm - krāsu, smaržu, viskozitāti. Apgūt tematu palīdzēs praktiska iepazīšanās ar šo spirtu fizikālajām īpašībām, šāds laboratorijas darbs ir vienkārši veicams un veido zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas daudzās profesijās.

Zināšanu nostiprināšanai par spirtu molekulu uzbūvi, homologu rindu un viršanas un kušanas temperatūru likumsakarīgu izmaiņu homologu rindā paredzēts patstāvīgais darbs DL Alkanolu molekulu uzbūve un homologu rinda.

Ar spirtiem ir veicami vienkārši eksperimenti, kas palīdz labāk izprast spirtu molekulu uzbūvi un -OH grupas lomu šķīšanas procesā, šķīdinot spirtus dažāda veida šķīdinātājos - polārajā (ūdens) un nepolārajā (benzīns). Tieši ar vielu fizikālajām īpašībām praksē nākas sastapties it bieži. Skat. pamatdemonstrējumus "Spirtu īpašības" un DL Spirtu īpašības. Tālāk ir ievietoti divi demonstrējumi izziņas intereses veicināšanai, kurus skolotāji var izmantot pēc saviem ieskatiem (8.2.nodaļa.Saistošie eksperimenti).

Prezentācijā PP Spirti ievietota apkopojoša informācija, kas saistīta galvenokārt ar svarīgāko spirtu īpašībām un izmantošanu. Tajā ievietots arī pārskats par etilspirta ražošanu un ietekmi uz cilvēka organismu.

Tests alkohola līmeņa noteikšanai organismā.