10. Patstāvīgais darbs. Alkānu agregātstāvoklis

(Skat. DL Alkānu agregātstāvoklis)


Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts
  • Prot rakstīt alkānu molekulformulas.
  • Prot izmantot grafikus.
  • Izprot fizikālo īpašību maiņu alkānu homologu rindā.
  • Izprot sakarību starp alkāna viršanas temperatūru un ugunsbīstamību.

Darba uzdevumi

  1. Uzrakstīt alkānu molekulformulas, ja dots C atomu skaits.
  2. Izmantojot grafiku, atrast, kā izmainās alkānu kušanas un viršanas temperatūras atkarībā no C atomu skaita molekulā.
  3. Pēc dotā grafika pateikt, kādā agregātstāvoklī istabas temperatūrā ir etāns?
  4. Izmantojot grafiku, uzrakstīt trīs alkānu molekulformulas, kuri istabas temperatūrā ir šķidrā stāvoklī.
  5. Kāda sakarība pastāv starp vielas viršanas temperatūru un ugunsbīstamību?

ou grafiks

Metodiskas piezīmes
Darbs ar grafikiem bieži vien skolēniem sagādā problēmas. Šis grafiks vizualizē svarīgu likumsakarību - sakarību starp molekulas lielumu un vielas agregātstāvokli vienas savienojumu klases ietvaros.

Audzēkņiem izpildāmos uzdevumus var koriģēt vai mainīt pēc skolotāja ieskatiem.