8. Alkānu fizikālās īpašības

Tā kā alkānu molekulās visas saites ir nepolāras kovalentās saites, alkāni ir nepolāri savienojumi. Ar to ir izskaidrojama to šķīdība nepolāros šķīdinātājos, piemēram, tetrahlormetānā (tetrahlorogleklī) un nesajaukšanās ar ūdeni (izņēmums ir metāns un etāns, kuri gan ļoti maz, tomēr šķīst ūdenī). Alkāni ir hidrofobi* savienojumi. Tas nozīmē, ka alkānu molekulas atgrūžas no ūdens molekulām, jo mijiedarbības spēki starp viena veida molekulām ir daudz lielāki nekā iespējamā saistība starp alkāna molekulu un ūdens molekulu. Savukārt šķidrie alkāni (heksāns, heptāns) labi šķīdina citas nepolāras vielas, piemēram, taukus un eļļas.

Organisko vielu savstarpējo šķīdību raksturo teiciens “līdzīgs šķīst līdzīgā”.

Alkāni ar oglekļa atomu skaitu 1-4 istabas temperatūrā ir gāzveida vielas. Alkāni C5 C16 ir šķidrumi ar petrolejai līdzīgu smaržu. Augstākie alkāni ir cietas vielas (līdzīgas parafīnam) bez smaržas.


Alkānu fizikālo īpašību raksturojums

Nosaukums

Molekul-formula

Kušanas temperatūra

(oC)

Viršanas temperatūra

(oC)

Agregātstāvoklis

20 oC temperatūrā

Metāns

Etāns

Propāns

Butāns

Pentāns

Heksāns

Heptāns

Oktāns

Nonāns

Dekāns

...

Pentadekāns

Heksadekāns

Heptadekāns

...

Eikozāns

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

C6H14

C7H16

C8H18

C9H20

C10H22

...

C15H32

C16H34

C17H36

...

C20H42

-182,5

-183,2

-187,1

-135

-129,7

-94,3

-90,5

-56,5

-53,7

-29,7

...

+10,0

+18,1

+22,0

...

+36,4

-161,4

-88,5

-42,1

-0,5

+36,2

+68,7

+98,4

+125,8

+150,7

+174,0

...

+268,0

+280,0

+303,0

...

+345,1

gāze

gāze

gāze

gāze

šķidrums

šķidrums

šķidrums

šķidrums

šķidrums

šķidrums

...

šķidrums

šķidrums

cieta viela

...

cieta viela

* No grieķu valodas vārdiem hydor - ūdens + phobos - bailes. Jēdzienu hidrofobs lieto celtniecībā, runājot par materiāliem, dažādiem pārklājumiem, kas nelaiž cauri ūdeni.