7. Patstāvīgais darbs. Alkānu formulas un nosaukumi

(Skat. DL Alkānu formulas un nosaukumi)


Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts

  • Izprot dažādus alkānu molekulu pieraksta veidus.
  • Prot lietot alkānu struktūrformulas un nosaukumus.
  • Prot lietot zināšanas par izomēriju.

Darba uzdevumi

1. Aizpildīt tabulu, tukšajās vietās ierakstot trūkstošo alkāna formulu vai nosaukumu.

2. Tabulā sameklēt, kuri savienojumi savā starpā ir izomēri?

Metodiskas piezīmes

Patstāvīgais darbs izmantojams zināšanu nostiprināšanai.