3. Elektrolīti un neelektrolīti

3.1. Demonstrējums. Elektrolīti un neelektrolīti.

Demonstrējums

PP Vielu elektrovadītspējas noteikšana
DL Vielu elektrovadītspējas noteikšana


Vielu elektrovadītspējas noteikšana

Mērķis:

Veidot izpratni par elektrolītiem un neelektrolītiem, novērojot šo vielu šķīdumu elektrovadītspēju.

Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts:

1. Atšķir elektrolītus un neelektrolītus.
2. Prot klasificēt vielu šķīdumus un maisījumus, kuri satur elektrolītus un neelektrolītus.

Darba piederumi, vielas:
Elektrovadītspējas iekārta (plakanā baterija – strāvas avots, spuldzīte 2-3 W, vara elektrodi, 3 vadiņi), 100 ml vārglāze, destilēts ūdens, atšķaidīta sālsskābe, tīrīšanas līdzekļa „Kret” šķīdums (pamatsastāvdaļa NaOH), atkaļķotāja „San – Van” šķīdums (satur HCl), (šos tīrīšanas līdzekļus var aizstāt ar citiem skābi vai sārmu saturošiem šķīdumiem, skat. nepieciešamo ikdienas vielu iegādes iespējas), vāramā sāls šķīdums, cukura šķīdums.

Elektrovadītspēja tiek mērīta tikai kvalitatīvi, tāpēc precīzas vielu koncentrācijas šiem demonstrējumiem nav svarīgas.

Darba gaita:
1. Iepazīstina audzēkņus ar iekārtu vielu elektrovadītspējas pārbaudei.

2. Audzēkņiem izsniedz darba lapas novērojumu pierakstīšanai un uzdevumu izpildei vielas nostiprināšanai.

3. Ar elektrovadītspējas noteikšanas iekārtu pārbauda, vai doto vielu šķīdumi vada elektrisko strāvu.

     

Pirms demonstrējuma skolotājam jāpārbauda doto vielu elektrovadītspēja. Izmantojot bateriju, ne vienmēr var nodemonstrēt vāju elektrolītu vadītspēju (piem., citronskābei, krāna ūdenim spuldzīte var arī neiedegties). Pirms katra šķīduma elektrovadītspējas pārbaudes elektrodi un vārglāze rūpīgi jānoskalo ar destilētu ūdeni.

Ja nav iespējams veikt demonstrējumu, tad var izmantot pievienoto prezentāciju.

(Adaptēts pēc projekta „Mūsdienu satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” materiāliem.)