Organizācijas kultūra

Moduļa satura mērķis ir atklāt organizācijas kultūras būtību un lomu izglītības iestādes mērķu sasniegšanā. Organizācijas kultūras ietvaros aplūkoti procesi dažādās profesionālajās grupās, to funkcijas un efektivitāte, kā arī savstarpējo attiecību bremzējošie un veicinošie faktori un parādības. Īpaša uzmanība pievērsta mūsdienu izglītības iestādes vadītāja darba stilam, funkcijām, prasmēm, kā arī pedagogu pašizjūtai un savstarpējai komunikācijai. Aplūkotas tādas negatīvas parādības organizācijā kā mobings, bosings un profesionālā izdegšana, to cēloņi, izpausmes, profilakse un pārejas iespējas uz pozitīvu dzīves izjūtu. Daudz laika veltīts praktiskajām nodarbībām, kuru dalībnieki, balstoties un zinātnisko literatūru un savu praktisko pieredzi var pilnveidot savu psiholoģiski pedagoģisko kompetenci.

4. Stress un profesionālā izdegšana organizācijā, to cēloņi, izpausmes, profilakse un pāreja uz pozitīvu dzīves izjūtu.

Sagatavoja: Lūcija Rutka

Izglītības iestādes darba un mācību vides riska faktori. Stress – mūsu ikdienas pavadonis, tā būtība, izpausmes un ietekme uz cilvēka veselību un darba spējām. Stresoru veidi, stresa reakcijas, tā subjektīvie un objektīvie cēloņi. Stresa mazināšana indivīda un organizācijas līmenī. Antistresa stratēģijas soļi un to īstenošana. Laika plānošana kā viens no stresa mazināšanas veidiem. Profesionālās izdegšanas fenomens, tā izpausmes, cēloņi, diagnosticēšana. Cilvēka psiholoģiskās aizsardzības sistēma kā stresa regulators, psiholoģiskās aizsardzības mehānismu veidi un darbība. Priekšnoteikumi pārejai uz pozitīvu dzīves izjūtu, tās uzturēšana. Pozitīvas dzīves izjūtas saistības ar cilvēka fizisko un garīgo veselību un mērķu sasniegšanu dzīvē.

Kreativitāte dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Praktiskais darbs.

1. Grupu darbs – diskutēt par stresa iemesliem un formulēt stresoru veidus.

2. Individuālais darbs – savu dominējošo psiholoģiskās aizsardzības mehānismu noteikšana, jaunu mehānismu modelēšana, pieredzes apmaiņas diskusija.

3. Testa aizpildīšana kreativitātes noteikšanai, refleksija par savu kreativitāti.

4. Darbs pārī – apspriež un formulē divus paņēmienus pozitīvas dzīves izjūtas veicināšanai. Viens paņēmiens, kura efektivitāte pārbaudīta pieredzē, otrs – inovatīvs piedāvājums, ko varētu izmēģināt.

5. Kolāžas „Profesionālo kompetenču mozaīka” veidošana no dalībnieku zīmējumiem.