3. Efektīva saskarsme mūsdienu organizācijā, konfliktu risināšana un komunikatīvās kompetences veicināšana.

Sagatavoja: Maija Dūka, Lūcija Rutka

Saskarsmes būtība, veidi un funkcijas izglītības iestādē. Saskarsmes struktūra: komunikācija, mijiedarbība un sociālā percepcija. Informācijas saņemšanas un nodošanas prasmes, atgriezeniskās saites veidošana, tās loma organizācijas mērķu sasniegšanā un personāla izaugsmē. Publiskā uzstāšanās, tās mērķis un struktūra. Saskarsmes barjeru veidi, to veidošanās. Konflikta būtība un cēloņi: subjektīvie un objektīvie. Konfliktu risināšanas stratēģijas: sāncensība, pielāgošanās, izvairīšanās, kompromiss, sadarbība.

Komunikatīvās kompetences būtība, struktūra un attīstība profesionālajā darbībā un personīgajā dzīvē.

Praktiskais darbs.

1. Lomu spēle „Publiskā uzstāšanās”, rezultātu analīze.

2. Grupas spēle „Informācijas nodošana”, refleksija par uzdevuma izpildi.

3. R.Kilmana un K.Tomas testa „Konflikta risināšanas stratēģijas” aizpildīšana un savas konflikta risināšanas stratēģijas noteikšana.

4. Grupu un komandu darbs: dalībnieki sadalās grupās pa 6 - 7 cilvēki, katra grupa formulē vienu - konkrētu saskarsmes problēmu. Pēc tam tiek izvēlēti komandu vadītāji, kuri veido komandas, izlozē vienu no formulētajām problēmām un atrisina to, izmantojot E. de Bono Sešu cepuru metodi. Problēmu iespējamos risinājumus prezentē grupā un saņem atgriezenisko saiti no problēmas autoriem.

5. Grupu darbs: diskutēt par efektīvas saskarsmes būtību un, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi un savu dzīves pieredzi, formulēt efektīvas saskarsmes priekšnoteikumus izglītības iestādē.