Organizācijas kultūra

Moduļa satura mērķis ir atklāt organizācijas kultūras būtību un lomu izglītības iestādes mērķu sasniegšanā. Organizācijas kultūras ietvaros aplūkoti procesi dažādās profesionālajās grupās, to funkcijas un efektivitāte, kā arī savstarpējo attiecību bremzējošie un veicinošie faktori un parādības. Īpaša uzmanība pievērsta mūsdienu izglītības iestādes vadītāja darba stilam, funkcijām, prasmēm, kā arī pedagogu pašizjūtai un savstarpējai komunikācijai. Aplūkotas tādas negatīvas parādības organizācijā kā mobings, bosings un profesionālā izdegšana, to cēloņi, izpausmes, profilakse un pārejas iespējas uz pozitīvu dzīves izjūtu. Daudz laika veltīts praktiskajām nodarbībām, kuru dalībnieki, balstoties un zinātnisko literatūru un savu praktisko pieredzi var pilnveidot savu psiholoģiski pedagoģisko kompetenci.

3. Efektīva saskarsme mūsdienu organizācijā, konfliktu risināšana un komunikatīvās kompetences veicināšana.

Sagatavoja: Maija Dūka, Lūcija Rutka

Saskarsmes būtība, veidi un funkcijas izglītības iestādē. Saskarsmes struktūra: komunikācija, mijiedarbība un sociālā percepcija. Informācijas saņemšanas un nodošanas prasmes, atgriezeniskās saites veidošana, tās loma organizācijas mērķu sasniegšanā un personāla izaugsmē. Publiskā uzstāšanās, tās mērķis un struktūra. Saskarsmes barjeru veidi, to veidošanās. Konflikta būtība un cēloņi: subjektīvie un objektīvie. Konfliktu risināšanas stratēģijas: sāncensība, pielāgošanās, izvairīšanās, kompromiss, sadarbība.

Komunikatīvās kompetences būtība, struktūra un attīstība profesionālajā darbībā un personīgajā dzīvē.

Praktiskais darbs.

1. Lomu spēle „Publiskā uzstāšanās”, rezultātu analīze.

2. Grupas spēle „Informācijas nodošana”, refleksija par uzdevuma izpildi.

3. R.Kilmana un K.Tomas testa „Konflikta risināšanas stratēģijas” aizpildīšana un savas konflikta risināšanas stratēģijas noteikšana.

4. Grupu un komandu darbs: dalībnieki sadalās grupās pa 6 - 7 cilvēki, katra grupa formulē vienu - konkrētu saskarsmes problēmu. Pēc tam tiek izvēlēti komandu vadītāji, kuri veido komandas, izlozē vienu no formulētajām problēmām un atrisina to, izmantojot E. de Bono Sešu cepuru metodi. Problēmu iespējamos risinājumus prezentē grupā un saņem atgriezenisko saiti no problēmas autoriem.

5. Grupu darbs: diskutēt par efektīvas saskarsmes būtību un, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi un savu dzīves pieredzi, formulēt efektīvas saskarsmes priekšnoteikumus izglītības iestādē.