1. Izglītības iestādes kā organizācijas kultūra. Organizācijas iekšējā un ārējā vide, mikroklimata veidošana

Sagatavoja: Lūcija Rutka

Organizācijas kultūras būtība, veidi un funkcijas. Organizācijas kultūra kā uzņēmuma mērķu sasniegšanas veicinātāja un uzņēmuma vadības loma mikroklimata veidošanā. Organizācijas kultūras struktūra: varas hierarhija, darba pienākumu sadale, atalgojums, saskarsmes stils, tradīcijas un stereotipi, darbinieku motivēšanas veids, fiziskā vide. Organizācijas saistība ar ārējo vidi, tās četri aspekti: tehnoloģiskais, politiskais, ekonomiskais un sociokulturālais. Organizācijas mikroklimata saistība ar organizācijas darbības efektivitāti un darbinieku pašizjūtu. Personība organizācijā: individuālās īpatnības, attieksmes, apmierinātība ar darbu un lojalitāte, motivācija. Kreativitāte kā organizācijas kultūras attīstības veicinātāja.

Praktiskais darbs:

  1. Darbs grupās (pēc lekcijas) - savas organizācijas kultūras veida noteikšana, pozitīvo un negatīvo aspektu analīze, ideālas nākotnes organizācijas kultūras plānošana, pielietojot kreativitātes tehnikas.
  2. Individuālais darbs (pēc darba grupā) – pozitīvās pieredzes savas izglītības iestādes mikroklimata veidošanā analīze, sava patreizējā un iespējamā nākotnes ieguldījuma mikroklimata veicināšanā apzināšana un formulēšana.