Organizācijas kultūra

Moduļa satura mērķis ir atklāt organizācijas kultūras būtību un lomu izglītības iestādes mērķu sasniegšanā. Organizācijas kultūras ietvaros aplūkoti procesi dažādās profesionālajās grupās, to funkcijas un efektivitāte, kā arī savstarpējo attiecību bremzējošie un veicinošie faktori un parādības. Īpaša uzmanība pievērsta mūsdienu izglītības iestādes vadītāja darba stilam, funkcijām, prasmēm, kā arī pedagogu pašizjūtai un savstarpējai komunikācijai. Aplūkotas tādas negatīvas parādības organizācijā kā mobings, bosings un profesionālā izdegšana, to cēloņi, izpausmes, profilakse un pārejas iespējas uz pozitīvu dzīves izjūtu. Daudz laika veltīts praktiskajām nodarbībām, kuru dalībnieki, balstoties un zinātnisko literatūru un savu praktisko pieredzi var pilnveidot savu psiholoģiski pedagoģisko kompetenci.

1. Izglītības iestādes kā organizācijas kultūra. Organizācijas iekšējā un ārējā vide, mikroklimata veidošana

Sagatavoja: Lūcija Rutka

Organizācijas kultūras būtība, veidi un funkcijas. Organizācijas kultūra kā uzņēmuma mērķu sasniegšanas veicinātāja un uzņēmuma vadības loma mikroklimata veidošanā. Organizācijas kultūras struktūra: varas hierarhija, darba pienākumu sadale, atalgojums, saskarsmes stils, tradīcijas un stereotipi, darbinieku motivēšanas veids, fiziskā vide. Organizācijas saistība ar ārējo vidi, tās četri aspekti: tehnoloģiskais, politiskais, ekonomiskais un sociokulturālais. Organizācijas mikroklimata saistība ar organizācijas darbības efektivitāti un darbinieku pašizjūtu. Personība organizācijā: individuālās īpatnības, attieksmes, apmierinātība ar darbu un lojalitāte, motivācija. Kreativitāte kā organizācijas kultūras attīstības veicinātāja.

Praktiskais darbs:

  1. Darbs grupās (pēc lekcijas) - savas organizācijas kultūras veida noteikšana, pozitīvo un negatīvo aspektu analīze, ideālas nākotnes organizācijas kultūras plānošana, pielietojot kreativitātes tehnikas.
  2. Individuālais darbs (pēc darba grupā) – pozitīvās pieredzes savas izglītības iestādes mikroklimata veidošanā analīze, sava patreizējā un iespējamā nākotnes ieguldījuma mikroklimata veicināšanā apzināšana un formulēšana.