Izmantotās literatūras sarakts

Normatīvie dokumenti

 

09.05.2002. likums "Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums" ("LV", 80 (2655), 29.05.2002.; Ziņotājs, 12, 27.06.2002.) [stājas spēkā 01.07.2002.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

20.06.2001. likums "Darba aizsardzības likums" ("LV", 105 (2492), 06.07.2001.; Ziņotājs, 15, 09.08.2001.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

20.06.2001. likums "Darba likums" ("LV", 105 (2492), 06.07.2001.; Ziņotājs, 15, 09.08.2001.) [stājas spēkā 01.06.2002.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

26.09.2002. likums "Darba strīdu likums" ("LV", 149 (2724), 16.10.2002.; Ziņotājs, 21, 14.11.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.] pieejams normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

13.12.1990. likums "Par arodbiedrībām" (Ziņotājs, 3, 31.01.1991.) [stājas spēkā 02.01.1991.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

23.04.1998. likums "Streiku likums" ("LV", 130/131 (1191/1192), 12.05.1998.; Ziņotājs, 11, 04.06.1998.) [stājas spēkā 26.05.1998.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

 

Mācību grāmatas/ mācību līdzekļi

 

Bikse Veronika, Ekonomikas teorijas pamatprincipi, Izglītības soļi, 2007, 454 lpp.

 

Gods U. Makroekonomika. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 176.-199.lpp.

 

Šenfelde M. Makroekonomika. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006. – 99.-106.lpp.

 

Uzņēmēja rokasgrāmata, Jumava, 2003, lpp. 84 – 100.

 

Vilne D., Birzniece J. Ekonomika. – Rīga:  Kamene, 2001.-  93.lpp

 

Valsts un starptautisko  institūciju informācijas avoti

 

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm: Latvijas Zinātņu akadēmija, pieejams arī. - http://termini.lza.lv/term.php?term=bezdarbs&list=bezdarbs&lang=LV

 

ANO Iedzīvotāju nodaļa (UNPOP) http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2

 

Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.gov.lv/

 

Eiropas Statistikas birojs – EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

Latvijas Konverģences programma: 2009 – 2012 – Rīga: LR Finanšu ministrija, 2010. - 54. lpp.

LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/

 

LR Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv/

 

Nodarbinātības valsts aģentūra http://www.nva.lv/

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra http://www.siva.gov.lv/

 

Valsts darba inspekcija http://www.vdi.gov.lv/

 

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra http://www.vsaa.lv/

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2010.– 74.-81.lp